Eens BPF-plichtig, altijd BPF-plichtig?

Met grote regelmaat is er een juridische discussie ten aanzien van de verplichtstelling tot aansluiting bij een bedrijfstakpensioenfonds. Grote vraag is dan doorgaans of de werkzaamheden van de onderneming overeenkomen met hetgeen is benoemd in het verplichtstellingsbesluit van het betreffende pensioenfonds. Maar als dit vandaag wel het geval is, betekent dit nog niet dat dit in het verleden ook steeds het geval was.

Bestuurder ook na overdracht onderneming aansprakelijk voor premieachterstand?

De aansprakelijkheid van een bestuurder voor de premieachterstand aan een bedrijfstakpensionfonds is geregeld in de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000 (Wet BPF). De overgang van een onderneming is geregeld in het Burgerlijk Wetboek. De gevolgen voor het pensioen van de werknemers ook. De vraag is of alle wettelijke bepalingen samen ook na een bedrijfsoverdracht nog kunnen leiden tot persoonlijke aansprakelijkheid van de bestuurder van de overdragende partij.

Pensioen bij scheiding blijft een lastig onderwerp

Met enige regelmaat wordt aan de rechter gevraagd om zich te buigen over de verdeling van pensioen bij een scheiding. Doorgaans gaat het dan om pensioen dat is opgebouwd binnen de eigen B.V. of de verdeling van pensioen waarbij de scheidingsdatum voor 1995 ligt. Maar ook de huidige wetgeving zorgt er regelmatig voor dat de rechter zich moet uitspreken over de pensioenverdeling. En niet altijd met een logische uitspraak tot gevolg.

Ook gewezen bestuurder aansprakelijk voor premies pensioenfonds

Veel ondernemingen zijn in Nederland verplicht aangesloten bij het pensioenfonds dat in hun bedrijfstak werkzaam is en zijn dus verplicht om voor hun werknemers de verschuldigde pensioenpremie aan het fonds te voldoen. Dit lukt niet altijd, met als gevolg een premieachterstand bij het pensioenfonds en een potentiƫle aansprakelijkheid van de bestuurder van de onderneming. Maar mogelijk ook voor de gewezen bestuurder.

Indexering pensioen bij verzekeraar levert discussie op

Het feit dat het aantal verzekerde middelloonregelingen bij een verzekeraar in de afgelopen jaren aanzienlijk is afgenomen, betekent niet dat er niet regelmatig discussie is over de toegezegde indexatie (toeslag). Deze discussie komt voort uit het gekozen product en de hierbij behorende, voorwaardelijke, indexatieafspraken. Ook het premievrij maken van een regeling zorgt doorgaans voor een wijziging in de indexatie.

Soms levert vaststellingsovereenkomst niet het gewenste resultaat

Bij het beƫindigen van het dienstverband op initiatief van de werkgever is het zeer gebruikelijk dat partijen afspraken met elkaar maken en deze vastleggen in een vaststellingsovereenkomst. Naast de afspraken over de einddatum en een eventuele schadevergoeding welke de werkgever voldoet, kunnen ook afspraken worden gemaakt over de continuering van de pensioenopbouw. Recente rechtspraak laat zien dat deze in de praktijk anders kunnen uitpakken dan bedacht.

Meer actueel