Belangrijkste wetswijzigingen per 1 januari 2022

Op 1 januari 2022 zijn er traditiegetrouw weer een aantal nieuwe wetten in werking getreden. In dit artikel wordt een kort overzicht gegeven van de belangrijkste wetswijzigingen.

Tijdige registratie ubo in Nederlands ubo-register

De regels inzake het Nederlandse ubo-register zijn op 27 september 2020 in werking getreden. Re-gistratieplichtigen, zoals besloten vennootschappen, die al in het handelsregister waren ingeschreven op voormelde datum, hebben achttien maanden de tijd om hun uiteindelijk belanghebbende(n) in te schrijven. Die termijn verstrijkt op 27 maart aanstaande.

Verplichtingen van musea op grond van de witwasbestrijdingsregels van de overheid

Het is bekend dat banken op grond van de Nederlandse witwaswetgeving een ‘cliënten-onderzoek’ moeten instellen bij al hun klanten. Daarentegen is het vaak onbekend dat dergelijke verplichtingen ook voor musea kunnen gelden. In dit artikel van worden de verplichtingen van musea toegelicht.

De toekomst van het Handelsregister

Enige tijd geleden is een internetconsultatie gehouden over de toekomst van het Handelsregister. Naar aanleiding hiervan is in augustus 2021 een rapport uitgebracht. Onlangs heeft de minister van Economische Zaken (EZ) een brief aan de Tweede Kamer gezonden, waarin hij de uitkomsten van de internetconsultatie en het rapport samenvat en aangeeft wat er verder gaat gebeuren. In dit artikel, dat is opgesteld door onze juridisch medewerker Laura Hordijk, in samenwerking met Ellen Timmer, wordt nader ingegaan op de punten uit de brief.

Mkb-ondernemingen kunnen tot eind januari 2022 te late betaling door grote ondernemingen anoniem melden

Sinds januari 2021 is het voor mkb-ondernemingen mogelijk om anoniem bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM) te melden dat een grootbedrijf niet binnen de afgesproken betaaltermijn betaalt. Het doel van dit meldpunt is om inzicht te krijgen in het aantal grootbedrijven die de afgesproken betaaltermijnen niet nakomen. Mkb-ondernemingen die diensten of goederen hebben geleverd aan een grootbedrijf, waarbij de afnemer de rekening niet heeft betwist en niet binnen de betaaltermijn heeft betaald, kunnen een anonieme melding doen bij het Meldpunt Achterstallige Betalingen.

Nieuw recht voor stichtingen en verenigingen treedt op 1 juli 2021 in werking

Na een lange parlementaire aanloop veranderen op 1 juli a.s. de regels in het Burgerlijk Wetboek voor stichtingen en verenigingen. Het oorspronkelijke wetsvoorstel is in juni 2016 ingediend en daarna ingrijpend veranderd. Dit betekent dat oude informatie niet meer bruikbaar is. Dat is een reden om op een rij te zetten wat er voor stichtingen en verenigingen anders wordt.

Meer actueel