Wetsvoorstel wijzigt aansprakelijkheidsregime personenvennootschappen en rol commanditaire vennoot

Op 10 oktober 2022 is een consultatiewetsvoorstel gepubliceerd dat gevolgen kan hebben voor iedereen die betrokken is bij een vennootschap onder firma (VOF), commanditaire vennootschap of maatschap. In dit artikel van David Visscher worden alle mogelijke gevolgen besproken.

Digitale oprichting van de besloten vennootschap

Binnenkort wordt een Europese richtlijn geïmplementeerd waardoor ondernemers besloten vennootschappen digitaal kunnen oprichten, door in te loggen op een digitaal passeerplatform en daar door middel van een elektronische handtekening een elektronische akte van oprichting ondertekenen. Het was de bedoeling dat dit vanaf 1 augustus 2022 mogelijk was, maar de wetgever heeft deze deadline niet gehaald en het is dus nog de vraag wanneer er wel gebruik van kan worden gemaakt. In dit artikel bespreekt onze advocaat Femke Schouten de impact van de richtlijn op de praktijk.

Belangrijkste wetswijzigingen per 1 januari 2022

Op 1 januari 2022 zijn er traditiegetrouw weer een aantal nieuwe wetten in werking getreden. In dit artikel wordt een kort overzicht gegeven van de belangrijkste wetswijzigingen.

Tijdige registratie ubo in Nederlands ubo-register

De regels inzake het Nederlandse ubo-register zijn op 27 september 2020 in werking getreden. Re-gistratieplichtigen, zoals besloten vennootschappen, die al in het handelsregister waren ingeschreven op voormelde datum, hebben achttien maanden de tijd om hun uiteindelijk belanghebbende(n) in te schrijven. Die termijn verstrijkt op 27 maart aanstaande.

Verplichtingen van musea op grond van de witwasbestrijdingsregels van de overheid

Het is bekend dat banken op grond van de Nederlandse witwaswetgeving een ‘cliënten-onderzoek’ moeten instellen bij al hun klanten. Daarentegen is het vaak onbekend dat dergelijke verplichtingen ook voor musea kunnen gelden. In dit artikel van worden de verplichtingen van musea toegelicht.

De toekomst van het Handelsregister

Enige tijd geleden is een internetconsultatie gehouden over de toekomst van het Handelsregister. Naar aanleiding hiervan is in augustus 2021 een rapport uitgebracht. Onlangs heeft de minister van Economische Zaken (EZ) een brief aan de Tweede Kamer gezonden, waarin hij de uitkomsten van de internetconsultatie en het rapport samenvat en aangeeft wat er verder gaat gebeuren. In dit artikel, dat is opgesteld door onze juridisch medewerker Laura Hordijk, in samenwerking met Ellen Timmer, wordt nader ingegaan op de punten uit de brief.