Internetconsultatie wetsvoorstel invoering meldplicht arbeidsongevallen en vergewisplichten uitleners

De internetconsultatie over het wetsvoorstel invoering meldplicht arbeidsongevallen uitlenende instanties is op 20 april 2023 gestart. Iedereen kan reageren op het wetsvoorstel. De internetconsultatie loopt tot en met 25 mei 2023.

De toekomst van de arbeidsmarkt

Recent heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, middels een voortgangsbrief, de politiek geïnformeerd over het pakket van samenhangende maatregelen voor de arbeidsmarkt, alsmede hoe de arbeidsmarkt van de toekomst er – in hoofdlijnen – uit komt te zien. Hiermee wordt grotendeels de commissie Borstlap en het SER-advies gevolgd, zodat in hoofdlijnen duidelijk is hoe een en ander eruit komt te zijn. Wij informeren u graag kort over de ophanden zijnde wijzigingen (welke zeer waarschijnlijk in 2025 zullen ingaan).

Pensioenfonds StiPP wint rechtszaak over leiding en toezicht bij detachering

Uitzendpensioenfonds StiPP heeft een interessante zaak over leiding en toezicht in de uitzendbranche gepubliceerd op haar website. In de detacheringswereld is de vraag of er sprake is van leiding en toezicht in de zin van art. 7:690 BW (uitzendovereenkomst) belangrijk. Als de opdrachtgever/inlener leiding en toezicht uitoefent dan is er sprake van uitzenden. Het gevolg daarvan kan zijn dat de cao voor Uitzendkrachten moet worden toegepast en dat aansluiting bij bedrijfstakpensioenfonds StiPP verplicht is.

Wat betekent norm van goed werknemerschap voor wijziging pensioenregeling?

Een werkgever die de lopende pensioenregeling wil wijzigen, heeft hiervoor de instemming van alle werknemers nodig. Op deze hoofdregel kent de Pensioenwet een uitzondering indien het belang van de werkgever om de pensioenregeling te wijzigen zwaarder weegt dan het belang van de werknemers. Hoe dit precies zit en welke consequenties dit kan hebben, legt onze pensioenspecialist Paul van Ravenzwaaij u in dit artikel uit aan de hand van een casus.

Hoge Raad: bezorgers van Deliveroo zijn werknemers

De Hoge Raad is net als het Gerechtshof Amsterdam van oordeel dat de bezorgers die via Deliveroo werkten geen zzp'ers, maar werknemers zijn. De omstandigheid dat zij zelf konden beslissen om al dan niet in te loggen op de app om bezorgdiensten aan te nemen, dan wel om zich te laten vervangen maakt dit allemaal niet anders. Deze uitspraak kan van invloed zijn op andere platforms, die zzp'ers bemiddelen, denk aan de sectoren horeca, zorg, kinderopvang, etc.

Rol ondernemingsraad bij pensioen groter dan vaak gedacht

Een werkgever die de lopende pensioenregeling wil wijzigen, heeft hiervoor de instemming van de Ondernemingsraad nodig. De Wet op de ondernemingsraden biedt aan de Ondernemingsraad de mogelijkheid om, onder bepaalde voorwaarden, de nietigheid van het besluit tot wijziging in te roepen. Volgens Rechtbank Amsterdam kan dit ook indien de Ondernemingsraad wel heeft ingestemd met de wijziging, maar de werkgever niet voldoet aan de hieraan verbonden voorwaarden.