Verwarrende rechtspraak rond Pensioenfonds MITT

Een groot aantal werkgevers in Nederland heeft te maken met het in hun bedrijfstak werkzame pensioenfonds. Doorgaans is het volledig helder onder welk pensioenfonds de werkgever valt. Het kan ook zijn dat de bedrijfsactiviteiten onder meerdere pensioenfondsen vallen en dan biedt het zogenaamde ‘hoofdzakelijkheidscriterium’ meestal wel uitkomst. De activiteit waarmee de meeste omzet of arbeidsuren gemoeid is, is dan leidend. Er zijn echter ook pensioenfondsen zonder dat hoofdzaakcriterium. Deze komen dan in beeld voor werkgevers die hierop niet bedacht zijn, omdat ze zich niet affiliëren met de betreffende bedrijfstak. Of er ontstaat een dubbele plicht tot aansluiting.

Pensioenfonds StiPP wint rechtszaak over leiding en toezicht bij detachering

Uitzendpensioenfonds StiPP heeft een interessante zaak over leiding en toezicht in de uitzendbranche gepubliceerd op haar website. In de detacheringswereld is de vraag of er sprake is van leiding en toezicht in de zin van art. 7:690 BW (uitzendovereenkomst) belangrijk. Als de opdrachtgever/inlener leiding en toezicht uitoefent dan is er sprake van uitzenden. Het gevolg daarvan kan zijn dat de cao voor Uitzendkrachten moet worden toegepast en dat aansluiting bij bedrijfstakpensioenfonds StiPP verplicht is.

Wat betekent norm van goed werknemerschap voor wijziging pensioenregeling?

Een werkgever die de lopende pensioenregeling wil wijzigen, heeft hiervoor de instemming van alle werknemers nodig. Op deze hoofdregel kent de Pensioenwet een uitzondering indien het belang van de werkgever om de pensioenregeling te wijzigen zwaarder weegt dan het belang van de werknemers. Hoe dit precies zit en welke consequenties dit kan hebben, legt onze pensioenspecialist Paul van Ravenzwaaij u in dit artikel uit aan de hand van een casus.

Rol ondernemingsraad bij pensioen groter dan vaak gedacht

Een werkgever die de lopende pensioenregeling wil wijzigen, heeft hiervoor de instemming van de Ondernemingsraad nodig. De Wet op de ondernemingsraden biedt aan de Ondernemingsraad de mogelijkheid om, onder bepaalde voorwaarden, de nietigheid van het besluit tot wijziging in te roepen. Volgens Rechtbank Amsterdam kan dit ook indien de Ondernemingsraad wel heeft ingestemd met de wijziging, maar de werkgever niet voldoet aan de hieraan verbonden voorwaarden.

Moet u in actie komen voor de invoering van de Wet toekomst pensioenen?

Het wetsvoorstel voor de Wet toekomst pensioenen (Wtp) is inmiddels aangenomen door de Tweede Kamer en ligt nu ter behandeling in de Eerste Kamer. De regering wil de Wtp per 1 juli 2023 invoeren. De impact van de Wtp op uw organisatie is afhankelijk van de huidige pensioenregeling. Het is belangrijk dat u nu, dus voor de invoering van de Wtp, scherp heeft of u actie moet ondernemen. Wij hebben daarom een overzicht gemaakt zodat u kunt zien of u voor 1 juli 2023 in actie moet komen. En zo ja, welke acties voor uw onderneming belangrijk zijn.

Opzegging uitvoeringsovereenkomst pensioen kan slecht uitpakken

De afspraken tussen werkgever en pensioenuitvoerder liggen vast in de uitvoeringsovereenkomst. Voordat de werkgever overgaat tot het opzeggen van deze overeenkomst, om de pensioenovereenkomst bij een andere uitvoerder onder te brengen, doet hij er goed aan om alle gevolgen van deze opzegging goed te doorgronden. Zeker indien er sprake is van één of meer zieke werknemers die mogelijk te zijner tijd arbeidsongeschikt in de zin van de WIA blijken te zijn.