Legt indexatierecht bom onder pensioenakkoord?

Op dit moment liggen de wetteksten voor de Wet toekomst pensioenen (het pensioenakkoord) bij de Raad van State en de verwachting is dat deze nog voor 1 april worden aangeboden aan de Tweede Kamer. Middels deze nieuwe wetgeving wordt bereikt dat alle pensioenregelingen in Nederland uiterlijk 1 januari 2027 zijn gebaseerd op het beschikbare premiesysteem, waarbij alle deelnemers in een regeling hetzelfde premiepercentage ontvangen. Gevolg is dat de opbouw in alle lopende middelloonregelingen stopgezet zal moeten worden. De vraag is of een recente uitspraak geen roet in het eten gooit?

Moet werkgever vervallen voorwaardelijk pensioen compenseren?

Bij de aanpassing van de fiscale pensioenwetgeving in 2005 is de mogelijkheid van toekenning van een voorwaardelijk pensioen (ook wel VPL-pensioen genoemd) geĆÆntroduceerd. Aan het uiteindelijk ontvangen van dit pensioen zijn de nodige spelregels verbonden waar de werknemer aan moet voldoen. De vraag is wat er met dit voorwaardelijk pensioen gebeurt als de werknemer niet aan de gestelde spelregels voldoet en dit uiteindelijk te wijten is aan de werkgever?

Eens BPF-plichtig, altijd BPF-plichtig?

Met grote regelmaat is er een juridische discussie ten aanzien van de verplichtstelling tot aansluiting bij een bedrijfstakpensioenfonds. Grote vraag is dan doorgaans of de werkzaamheden van de onderneming overeenkomen met hetgeen is benoemd in het verplichtstellingsbesluit van het betreffende pensioenfonds. Maar als dit vandaag wel het geval is, betekent dit nog niet dat dit in het verleden ook steeds het geval was.

Bestuurder ook na overdracht onderneming aansprakelijk voor premieachterstand?

De aansprakelijkheid van een bestuurder voor de premieachterstand aan een bedrijfstakpensionfonds is geregeld in de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000 (Wet BPF). De overgang van een onderneming is geregeld in het Burgerlijk Wetboek. De gevolgen voor het pensioen van de werknemers ook. De vraag is of alle wettelijke bepalingen samen ook na een bedrijfsoverdracht nog kunnen leiden tot persoonlijke aansprakelijkheid van de bestuurder van de overdragende partij.

Pensioen bij scheiding blijft een lastig onderwerp

Met enige regelmaat wordt aan de rechter gevraagd om zich te buigen over de verdeling van pensioen bij een scheiding. Doorgaans gaat het dan om pensioen dat is opgebouwd binnen de eigen B.V. of de verdeling van pensioen waarbij de scheidingsdatum voor 1995 ligt. Maar ook de huidige wetgeving zorgt er regelmatig voor dat de rechter zich moet uitspreken over de pensioenverdeling. En niet altijd met een logische uitspraak tot gevolg.

Ook gewezen bestuurder aansprakelijk voor premies pensioenfonds

Veel ondernemingen zijn in Nederland verplicht aangesloten bij het pensioenfonds dat in hun bedrijfstak werkzaam is en zijn dus verplicht om voor hun werknemers de verschuldigde pensioenpremie aan het fonds te voldoen. Dit lukt niet altijd, met als gevolg een premieachterstand bij het pensioenfonds en een potentiƫle aansprakelijkheid van de bestuurder van de onderneming. Maar mogelijk ook voor de gewezen bestuurder.

Meer actueel