Moet u in actie komen voor de invoering van de Wet toekomst pensioenen?

Het wetsvoorstel voor de Wet toekomst pensioenen (Wtp) is inmiddels aangenomen door de Tweede Kamer en ligt nu ter behandeling in de Eerste Kamer. De regering wil de Wtp per 1 juli 2023 invoeren. De impact van de Wtp op uw organisatie is afhankelijk van de huidige pensioenregeling. Het is belangrijk dat u nu, dus voor de invoering van de Wtp, scherp heeft of u actie moet ondernemen. Wij hebben daarom een overzicht gemaakt zodat u kunt zien of u voor 1 juli 2023 in actie moet komen. En zo ja, welke acties voor uw onderneming belangrijk zijn.

Opzegging uitvoeringsovereenkomst pensioen kan slecht uitpakken

De afspraken tussen werkgever en pensioenuitvoerder liggen vast in de uitvoeringsovereenkomst. Voordat de werkgever overgaat tot het opzeggen van deze overeenkomst, om de pensioenovereenkomst bij een andere uitvoerder onder te brengen, doet hij er goed aan om alle gevolgen van deze opzegging goed te doorgronden. Zeker indien er sprake is van één of meer zieke werknemers die mogelijk te zijner tijd arbeidsongeschikt in de zin van de WIA blijken te zijn.

Pensioen en indexatie blijft een lastige combinatie

Voor veel gepensioneerden is indexatie van hun pensioenuitkering een belangrijk gegeven waar ze een enorm belang aan hechten. Zeker gezien het feit dat veel pensioenfondsen in de afgelopen jaren geen tot een minimale indexatie hebben kunnen toekennen op basis van hun dekkingsgraad. Bij de verzekerde pensioenregelingen is dit al niet veel beter geweest, omdat hier indexatie doorgaans moet komen uit de gerealiseerde overrente. Daar deze gebaseerd is op de marktrente of het rendement op staatsleningen viel er bitter weinig te indexeren. Dat sommige werknemers het beter voor elkaar hebben, bewijst een recente uitspraak.

Vrijstelling BPF en de Wet toekomst pensioenen

Indien een werkgever onder de werkingssfeer van een bedrijfstakpensioenfonds komt te vallen, voorziet de wet in bepaalde situaties in een plicht van het pensioenfonds om vrijstelling van deelname te verlenen. Aan deze vrijstelling worden wettelijk wel een paar voorwaarden verbonden. De invoering van de Wet toekomst pensioenen gaat deze voorwaarden aanzienlijk wijzigen met als gevolg dat de pensioenlast van de betreffende werkgever aanzienlijk toeneemt.

Looncompensatie en gelijke behandeling

Onze pensioenspecialist Sophia Zandvoort heeft een artikel geschreven inzake looncompensatie en gelijke behandeling in het kader van pensioen, dat is gepubliceerd in het Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken. Het tijdschrift wordt uitgegeven door Wolters Kluwer. U kunt dit artikel hier lezen.

Legt indexatierecht bom onder pensioenakkoord?

Op dit moment liggen de wetteksten voor de Wet toekomst pensioenen (het pensioenakkoord) bij de Raad van State en de verwachting is dat deze nog voor 1 april worden aangeboden aan de Tweede Kamer. Middels deze nieuwe wetgeving wordt bereikt dat alle pensioenregelingen in Nederland uiterlijk 1 januari 2027 zijn gebaseerd op het beschikbare premiesysteem, waarbij alle deelnemers in een regeling hetzelfde premiepercentage ontvangen. Gevolg is dat de opbouw in alle lopende middelloonregelingen stopgezet zal moeten worden. De vraag is of een recente uitspraak geen roet in het eten gooit?

Meer actueel