Soms levert vaststellingsovereenkomst niet het gewenste resultaat

Bij het beëindigen van het dienstverband op initiatief van de werkgever is het zeer gebruikelijk dat partijen afspraken met elkaar maken en deze vastleggen in een vaststellingsovereenkomst. Naast de afspraken over de einddatum en een eventuele schadevergoeding welke de werkgever voldoet, kunnen ook afspraken worden gemaakt over de continuering van de pensioenopbouw. Recente rechtspraak laat zien dat deze in de praktijk anders kunnen uitpakken dan bedacht.

Het pensioenakkoord en de doorlopende kosten

Nu de concept wetteksten van het pensioenakkoord zijn vrijgegeven, lijken de contouren van de nieuwe wetgeving wel aardig helder. Vanaf 2026 moeten alle bestaande pensioenregelingen gebaseerd zijn op het beschikbare premiesysteem, waarbij de jaarlijkse premie-inleg voor alle werknemers hetzelfde percentage van de grondslag bedraagt. Enkel voor bepaalde bestaande regelingen met een stijgende premie geldt na deze datum een uitzondering waar het ziet op alle bestaande deelnemers.

Verplichtstelling pensioenfonds en buitenlandse werknemers

Voor ongeveer 70% van de ondernemingen geldt dat ze hun werknemers moeten aanmelden bij het bedrijfstakpensioenfonds in hun branche. Of deze verplichte aanmelding geldt voor alle werknemers binnen de onderneming hangt af van het verplichtstellingsbesluit van het fonds. Soms vallen enkel werknemers van een bepaalde afdeling onder de verplichtstelling. En soms vallen alle werknemers er onder terwijl het bedrijf feitelijk hoofdzakelijk werkzaam is in een andere bedrijfstak. En hoe zit het met buitenlandse werknemers?

Verplichtstelling BPF, hoe complex kunnen we het maken?

Op basis van de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds (Wet BPF) geldt er binnen diverse bedrijfstakken een verplichting tot aansluiting van de werknemers bij het bedrijfstakpensioenfonds. De toetsing of een werkgever binnen de bedrijfstak valt, is voor een onderneming met één bedrijfsactiviteit soms al een hele puzzel. Indien er binnen de onderneming sprake is van meerdere bedrijfsactiviteiten, is het echt een hele kluif. Gelukkig maakt een recente uitspraak het weer heel simpel.

De streefregeling blijft gemoederen bezighouden

De meeste pensioenregelingen zijn gebaseerd op een uitkeringsovereenkomst of een premieovereenkomst. In het verleden was het echter ook niet ongebruikelijk dat de werkgever een zogenaamde ‘streefregeling’ toezegde aan zijn werknemer(s). Hierbij wordt middels de opbouw van een pensioenkapitaal gestreefd naar een bepaald pensioenresultaat. Dat dit in de praktijk tot de nodige discussie kan leiden, is goed zichtbaar in de rechtspraak.

Eenzijdig wijzigen pensioenovereenkomst. Doe het niet!

In de afgelopen jaren hebben veel werkgevers hun pensioenregeling gewijzigd, omdat de premielast te hard opliep door het dalen van de rentestand en het toenemen van de levensverwachting. Hierbij is vaak volstaan met het op gepaste wijze voorlichten van de werknemers, maar is verzuimd om iedereen schriftelijk te laten instemmen met deze wijzing. Dat dit tot aanzienlijke schade kan leiden voor de werkgever laat de jurisprudentie regelmatig zien.

Meer actueel