Nieuwe Cao = Nieuwe Contracten

Op 17 november 2021 is de nieuwe Cao voor uitzendkrachten in werking getreden. Deze nieuwe cao kent een aantal belangrijke wijzigingen waarop u uw bedrijfsprocessen, kostprijs en contracten dient aan te passen. In dit artikel treft u een flyer aan waarin de contractensets worden toegelicht die Pellicaan Advocaten heeft ontwikkeld.

Eens BPF-plichtig, altijd BPF-plichtig?

Met grote regelmaat is er een juridische discussie ten aanzien van de verplichtstelling tot aansluiting bij een bedrijfstakpensioenfonds. Grote vraag is dan doorgaans of de werkzaamheden van de onderneming overeenkomen met hetgeen is benoemd in het verplichtstellingsbesluit van het betreffende pensioenfonds. Maar als dit vandaag wel het geval is, betekent dit nog niet dat dit in het verleden ook steeds het geval was.

Loondoorbetaling AOW-gerechtigde werknemers toch niet naar 6 weken per 1 april 2021!

Met ingang van 1 januari 2016 is de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd in werking getreden. Hiermee zou het voor werknemers aantrekkelijker moeten worden c.q. zijn om werknemers na de AOW-gerechtigde leeftijd door te laten werken. In dit artikel leest u hierover meer, specifiek ten aanzien van de loondoorbetalingsverplichting.

Het instemmingsrecht van de ondernemingsraad

Op grond van artikel 27 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) heeft een ondernemingsraad , naast het adviesrecht, een instemmingsrecht ten aanzien van nadrukkelijk in de wet opgesomde regelingen van de ondernemer. In dit artikel wordt behandeld bij welke besluiten de OR een instemmingsrecht heeft en hoe dit proces verloopt.

Het adviesrecht van de ondernemingsraad

Op grond van artikel 25 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) heeft een ondernemingsraad adviesrecht ten aanzien van nadrukkelijk in de wet opgesomde voorgenomen besluiten van de ondernemer. In dit artikel komt in het kort aan bod ten aanzien van welke voorgenomen besluiten de ondernemingsraad een adviesrecht heeft en hoe het proces van de behandeling van een adviesaanvraag verloopt.

De oprichting van een ondernemingsraad

Elk bedrijf met meer dan 50 werknemers is wettelijk verplicht een ondernemingsraad (OR) in te stellen. Niet elk bedrijf van die omvang heeft al een ondernemingsraad en er staat ook geen wettelijke sanctie op het niet instellen. Maar hoe wordt een OR ingesteld? Welke stappen moeten worden genomen en aan welke voorwaarden moet worden voldaan?

Meer actueel