Werkgever

Pensioenovereenkomst, pensioenrisico’s en premieafdracht

Pellicaan Advocaten is deskundig en pakt pensioenzaken doelgericht en praktisch aan. Op basis van onze expertise adviseren wij werkgevers bij:

  • discussies met het bedrijfstakpensioenfonds;
  • het juridisch correct wijzigen van een pensioenovereenkomst;
  • pensioenrisico's van fusies en overnames, waarbij wij ons advies kunnen onderbouwen met een berekening van de financiële gevolgen;
  • een herstructurering van de arbeidsvoorwaarden;
  • procedures bestuurdersaansprakelijkheid premieafdracht pensioen.

Discussies over werkingssfeer met groot risico

Vallen de activiteiten van de onderneming nu wel of niet binnen de werkingssfeer van het pensioenfonds? Geldt dit voor alle werknemers of maar voor een gedeelte ervan? En vanaf welke datum dan precies?
 
Een werkgever dient altijd aandacht te hebben voor pensioenvraagstukken, want de gevolgen kunnen aanzienlijk zijn. Denk aan het met terugwerkende kracht opleggen van premienota’s. Of het hoofdelijk aansprakelijk stellen van de bestuurder voor niet-betaalde nota’s.
 
En hoe te handelen als de werkgever in het verleden al een eigen pensioenregeling heeft afgesloten en zich nu verplicht moet aansluiten bij het pensioenfonds? Moet de werkgever dan twee keer voor pensioen betalen?
 

Aangaan en wijzigen pensioenovereenkomst

Door alle wettelijke bepalingen heeft het aangaan van een pensioenovereenkomst voor de werkgever grote gevolgen. Zo moet met een  pensioenuitvoerder een  uitvoeringsovereenkomst worden aangegaan, waarin contractuele en financiële afspraken zijn vastgelegd. Deze kunnen ook na afloop van het contract nog gevolgen hebben.
 
Een werkgever kan een pensioenovereenkomst met werknemers niet zomaar eenzijdig wijzigen. Hiervoor is instemming van de werknemers nodig en de eventuele ondernemingsraad. De praktijk laat zien dat het wijzigen van de pensioenovereenkomst enorme financiële risico’s in de toekomst tot gevolg kan hebben.
 

Fusies, overnames en herstructureringen

Fusies, overnames en herstructureringen zijn bij uitstek momenten dat de geldende wetgeving en de aangegane pensioen- en uitvoeringsovereenkomsten van belang zijn bij de besluitvorming. Als een bedrijfsovername betekent dat ook de bestaande pensioensituatie voor rekening en risico gaat komen van de overnemende partij, dan wil de koper vooraf informatie hebben over de financiële gevolgen.
 

Terug naar expertise Pensioen