De waarde van een vakantiedag van een zieke werknemer

30 mei 2022

Op 9 december 2021 heeft het Europese Hof van Justitie (‘het Europese Hof’) bevestigd dat een zieke werknemer die een vakantiedag opneemt hierover 100% van zijn reguliere loon dient te ontvangen. De zieke werknemer mag dus niet gekort worden op zijn loon tijdens een vakantiedag. In dit artikel lichten we toe welke rechten uw werknemers hebben.

De waarde van een vakantiedag

Een werknemer dient zich tijdens een vakantie in eenzelfde positie te bevinden die qua beloning vergelijkbaar is met de situatie tijdens gewerkte periodes. Dat heeft het Europese Hof eerder beslist in het Williams / British Airways-arrest en het Hein / Holzkamm-arrest. Dit dient te voorkomen dat het voor werknemers financieel gunstiger is om geen vakantie op te nemen. Wanneer een werknemer geen vakantie opneemt kan mogelijk de veiligheid en gezondheid van de werknemer in het gedrang kan komen.

Daarom heeft de werknemer recht op doorbetaling van 100% van het loon tijdens vakantie. Ook moet bijvoorbeeld vakantietoeslag, een vaste eindejaarsuitkering, een dertiende maand en een overwerkvergoeding in het vakantieloon worden verdisconteerd.

De Nederlandse rechters hebben zich al eerder uitgelaten over het vakantieloon tijdens ziekte. Dat deden deze rechters veelal onder verwijzing naar het ruime loonbegrip dat wordt gehanteerd.

Oordeel Europese Hof van Justitie

Het Europese Hof overweegt dat het doel van het recht op jaarlijkse vakantie verschilt met het doel van andere verlofsoorten, zoals het recht op ziekteverlof. Bij ziekteverlof is het doel dat de werknemer in zijn levensonderhoud kan voorzien tijdens het  herstel van de ziekte.

Het recht op jaarlijkse vakantie met behoud van loon is gebaseerd op de premisse dat de werknemer tijdens de referentieperiode daadwerkelijk heeft gewerkt, waarna de werknemer de kans krijgt om tijdens de vakantie te herstellen van die inspanningen (de recuperatiefunctie).  Daarom wordt het recht op jaarlijkse vakantie met behoud van loon opgebouwd en  berekend op tijdvakken waarin de werknemer daadwerkelijk arbeid heeft verricht.

Het Europese Hof vindt echter dat in een situatie waarin een werknemer niet in staat is geweest te werken (bijvoorbeeld vanwege ziekteverlof) niet als voorwaarde mag worden gesteld dat er daadwerkelijk is gewerkt om bij vakantie recht te houden op volledige doorbetaling van het loon.

Aangezien het intreden van arbeidsongeschiktheid wegens ziekte in beginsel onvoorzienbaar is en onafhankelijk is van de wil van de werknemer moet deze volgens het Europese Hof voor wat betreft het recht op vakantie in een vergelijkbare positie verkeren als een werknemer die daadwerkelijk heeft gewerkt. Dit is immers ook in lijn met het doel van vakantie, dat een werknemer tijdens vakantieperiodes niet slechter af mag zijn dan tijdens werkperiodes.

Het recht op het volledige loon moet dus worden bepaald op basis van de tijdvakken waarin wel is gewerkt, zonder dat er rekening wordt gehouden met een korting op het loon vanwege ziekte. Kortom, de zieke werknemer heeft recht op het reguliere loon tijdens een vakantiedag.

Vervaltermijn wettelijke vakantiedagen

De keerzijde hiervan is dat van de arbeidsongeschikte werknemer ook mag worden verwacht dat deze ook daadwerkelijk vakantie opneemt (voor zover dat medisch verantwoord is uiteraard). Ook voor de (wettelijke) vakantiedagen van de zieke werknemer geldt de wettelijke vervaltermijn.

Met de vakantieperiode in het vooruitzicht is het daarom voor alle werknemers en hun werkgevers van belang de vervaldatum van 1 juli 2022 in ogenschouw te nemen. Wettelijke vakantiedagen vervallen in beginsel na 6 maanden na het kalenderjaar waarin ze zijn opgebouwd. Voordat de wettelijke vakantiedagen vervallen, moeten werknemers er door de werkgever tijdig en schriftelijk op zijn gewezen dat deze vakantiedagen tijdig moeten worden opgenomen en anders vervallen, en de werknemers moeten ook de mogelijkheid hebben gehad ze op te nemen. Als aan die voorwaarden is voldaan, maar de werknemer toch niet op tijd zijn vakantiedagen opneemt, vervallen deze dagen, als uitgangspunt zonder het recht op compensatie voor de (100%) loonwaarde van die dag.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de waarde van een vakantiedag of anderszins een arbeidsrechtelijke vraag stellen? Neem dan contact op met Lisanne Wigboldus per       e-mail of per telefoon: +31 (0)88 627 22 26. Zij helpt u graag verder.