Ubo-register: wie is de ubo van de vof en de cv?

29 september 2020

Dit is het vijfde artikel uit een serie die Pellicaan Advocaten publiceert over het Nederlandse ubo-register.

Eerder geschreven artikelen:

Inleiding

In het Nederlandse ubo-register, dat op 27 september 2020 van start is gegaan, worden de uiteindelijk belanghebbenden (ubo’s) van naar Nederlands recht opgerichte personenvennootschappen, zoals de vennootschap onder firma, de maatschap en de commanditaire vennootschap, opgenomen.

De ubo van de vennootschap onder firma

Een naar Nederlands recht opgerichte vennootschap onder firma (vof) kent vennoten, die samen de vof vormen. Ook zij krijgen met het ubo-register te maken en met de algemene definitie dat het moet gaan om “natuurlijke personen die de uiteindelijke eigenaar zijn van of zeggenschap hebben over de personenvennootschap”, wat kan blijken uit:

  1. het direct of indirect houden van meer dan 25% van het eigendomsbelang in de vof.
  2. het direct of indirect kunnen uitoefenen van meer dan 25% van de stemmen bij besluitvorming ter zake wijziging van de vof-overeenkomst of ter zake de uitvoering van die overeenkomst anders dan door daden van beheer, voor zover in die vof-overeenkomst besluitvorming bij meerderheid van stemmen is voorgeschreven; of
  3. het kunnen uitoefenen van feitelijke zeggenschap over de vof.

Let erop dat bij het derde criterium niet wordt gedoeld op het zijn van vennoot van de vof.

Alleen als er geen ‘echte’ ubo kan worden gevonden en dus niemand voldoet aan een of meerdere van de criteria hierboven, geldt een extra regel. Bij het ontbreken van een ‘echte’ ubo worden alle vennoten van de vof als ubo aangemerkt. Dit is een vergelijkbare regel als bij de pseudo-ubo van rechtspersonen.

Bij een vof zal in de meeste gevallen het eigendomsbelang samenvallen met het zijn van vennoot van de vof. Hoe het praktisch werkt, wordt in enkele voorbeelden toegelicht.

Voorbeeld 1

Een vof heeft vijf vennoten die natuurlijke personen zijn, zij nemen ieder voor een vijfde deel in de vof en delen in gelijke delen mee in de winst. Aangezien de vennoten niet voldoen aan criteria 1 tot en met 3 komen we uit bij de regel die geldt als er geen ‘echte’ ubo is. Het betekent dat de vijf vennoten als pseudo-ubo worden ingeschreven.

Voorbeeld 2

Een vof heeft drie vennoten die natuurlijke personen zijn. Twee natuurlijke personen hebben ieder een aandeel van 20% en de derde natuurlijke persoon neemt deel voor 60%. Alleen de vennoot met een belang van 60% wordt als ubo geregistreerd.

De ubo van de commanditaire vennootschap

De vaststelling van de ubo van de naar Nederlands recht opgerichte commanditaire vennootschap (CV) verloopt vergelijkbaar. Een belangrijk verschil met de vof is dat de CV naast gewone vennoten (‘beherend vennoten’ genoemd) ook de zogenaamde 'commanditaire of stille vennoten' kent. De stille vennoot is niet in het Handelsregister ingeschreven.

Ook de CV krijgt met het ubo-register te maken en met de algemene definitie dat het moet gaan om “natuurlijke personen die de uiteindelijke eigenaar zijn van of zeggenschap hebben over de personenvennootschap”, wat kan blijken uit:

  1. het direct of indirect houden van meer dan 25% van het eigendomsbelang in de CV;
  2. het direct of indirect kunnen uitoefenen van meer dan 25% van de stemmen bij besluitvorming ter zake wijziging van de CV-overeenkomst of ter zake de uitvoering van die overeenkomst anders dan door daden van beheer, voor zover in die CV-overeenkomst besluitvorming bij meerderheid van stemmen is voorgeschreven; of
  3. het kunnen uitoefenen van feitelijke zeggenschap over de CV (dit betreft niet het zijn van beherend vennoot van de CV).

Een commanditair vennoot is – als hij voldoet aan een van de hierboven genoemde criteria – ubo en moet als zodanig bij het register worden ingeschreven. Verder kunnen deze criteria gelden voor beherend vennoten.

Alleen als er geen ‘echte’ ubo kan worden gevonden en dus niemand voldoet aan een of meerdere van de criteria hierboven, geldt een extra regel. Bij het ontbreken van een ‘echte’ ubo worden alle beherend vennoten van de CV als ubo aangemerkt. Hier is een verschil met de vof. De commanditair vennoot wordt alleen als ubo wordt geregistreerd als hij voldoet aan een of meerdere van de hierboven beschreven drie criteria.

Hoe het praktisch werkt, wordt in enkele voorbeelden toegelicht.

Voorbeeld 1

Een CV heeft vijf vennoten die natuurlijke personen zijn, waarvan één beherend vennoot is en de andere vier stille vennoten. Alle vennoten nemen ieder voor een vijfde deel in de CV en delen in gelijke delen mee in de winst. Omdat de vennoten niet voldoen aan criteria 1 tot en met 3 komen we uit bij de regel die geldt als er geen ‘echte’ ubo is. Het betekent dat de beherend vennoot als pseudo-ubo wordt ingeschreven.

Voorbeeld 2

Een CV heeft drie vennoten die natuurlijke personen zijn. De beherend vennoot heeft een aandeel van 10%, de ene stille vennoot heeft een aandeel van 20% en de andere stille vennoot een aandeel van 70%. Alleen de stille vennoot met een belang van 70% wordt als ubo geregistreerd.

Personenvennootschappen met een onderneming buiten Nederland

Bij de invoering van de wet die het ubo-register regelt, is nog iets bijzonders gebeurd inzake personenvennootschappen. Een personenvennootschap die naar Nederlands recht is opgericht, maar geen onderneming in Nederland heeft, hoefde voorheen niet in het Nederlandse Handelsregister te zijn ingeschreven. Dat is bij de invoering van de ubo-registerwet veranderd.

Nu staat in de Handelsregisterwet 2007 dat ondernemingen die toebehoren aan een in Nederland opgerichte maatschap, vennootschap onder firma, commanditaire vennootschap of rederij alsnog moeten worden ingeschreven. Consequentie daarvan is dat de betreffende personenvennootschap in Nederland de ubo’s moet opgeven.

Voorbeeld

In Enschede is een vennootschap onder firma (vof) opgericht die alleen in Duitsland actief is met een onderneming op het gebied van verkoop van bouwmaterialen. De vof is niet in Nederland in het Handelsregister ingeschreven en wel in Duitsland. Deze vof moet zich alsnog in het Nederlandse Handelsregister inschrijven en de ubo’s registreren. De Duitse handelsregisterinschrijving blijft ook bestaan; de vof hoeft geen ubo’s te registreren bij het Duitse ubo-register (‘Transparenzregister’).

Vraag advies!

Voor advies over de ingewikkelde ubo-registerwetgeving, die ook verplichtingen op het gebied van de privacy met zich meebrengt, kunt u terecht bij het ubo-registerteam van Pellicaan Advocaten, dat bestaat uit Xander AldersEllen Timmer en Elif Barioglu.

Eerder geschreven artikelen: