Dividend uitkeren in zwaar weer?

Onlangs werd bekend dat in de NOW-regeling noodpakket 2, dat is vastgesteld als gevolg van de coronacrisis, een bonus- en dividendverbod komt voor bedrijven die van deze steun gebruik wensen te maken. In dit artikel behandelen we de voorwaarden op grond waarvan de vennootschap dividend kan uitkeren aan haar aandeelhouders en de gevolgen indien de gestelde voorwaarden niet worden nageleefd

Coronacrisis: noodpakket 2.0!

Zojuist heeft de overheid een tweede steunpakket aan noodmaatregelen aangekondigd, dat per 1 juni a.s. voor de duur van (wederom) drie maanden in werking zal treden, om de werkgelegenheid en inkomenszekerheid zoveel mogelijk te behouden. In dit artikel stellen we u op de hoogte van de belangrijkste aandachtspunten.

Vragen op ondernemingsrechtelijk gebied? Laat het ons weten!

Op 28 april jl. hebben wij een webinar verzorgd waarin vooraf gestelde vragen op het gebied van ondernemingsrechtelijke zaken in deze coronatijd werden behandeld. De link naar het webinar treft u in dit artikel aan. Ook voor (aanvullende) vragen kunt u bij ons terecht.

Thuiswerken? Maak goede afspraken.

In deze bijzondere tijden laten steeds meer organisaties hun werknemers vanwege het coronavirus – waar mogelijk – thuiswerken. Daarnaast is het de verwachting dat, ook wanneer het coronavirus (in verregaande mate) onder controle zal zijn, meer werknemers gebruik wensen te maken van de mogelijkheid om thuis te werken. In dat kader is het onontbeerlijk c.q. noodzakelijk om een aanvullende ‘thuiswerkovereenkomst’ te sluiten, die als bijlage aan de arbeidsovereenkomst kan worden gehecht.

Selectief betalen in tijden van Corona

Nu voor veel bedrijven een liquiditeitstekort dreigt te ontstaan vanwege gevolgen van de coronacrises, zal het steeds vaker voorkomen dat een bedrijf niet al zijn verplichtingen zal kunnen nakomen. De vraag is of een ondernemer kan kiezen welke verplichtingen hij (eerst) nakomt door schuldeisers selectief te betalen. Dit artikel zal nader ingaan op de juridische regels die in dat geval gelden.

Elektronisch vergaderen en uitstel verslaggeving bij stichting en vereniging in noodwet

Om mogelijk te maken dat er elektronisch wordt vergaderd bij vereniging en stichting, is in een op dinsdag 21 april jl. door de Eerste Kamer aangenomen noodwet een voorziening opgenomen. In de noodwet staat ook een bepaling over uitstel van de verslaglegging.