Coronacrisis: noodpakket 2.0!

20 mei 2020

Zojuist heeft de overheid een tweede steunpakket aan noodmaatregelen aangekondigd, dat per 1 juni a.s. voor de duur van (wederom) drie maanden in werking zal treden, om de werkgelegenheid en inkomenszekerheid zoveel mogelijk te behouden. Onderstaand stellen we u op de hoogte van de belangrijkste aandachtspunten.

De Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS)

Ten eerste komt de zogenaamde 'TOGS-regeling', waarbij ondernemers in bepaalde getroffen sectoren een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 konden ontvangen, te vervallen. In plaats daarvan komt er een meer op maat gemaakte regeling, de zogenaamde 'Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB', op grond waarvan ondernemingen een tegemoetkoming voor hun vaste lasten tot een maximum van € 20.000 voor de komende drie maanden kunnen ontvangen, afhankelijk van i) de omvang van het bedrijf, ii) de hoogte van de vaste kosten en iii) de mate van omzetderving (minimaal 30%).

Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

Daarnaast is er meer informatie bekend met betrekking tot de verlenging van de NOW-regeling. Zo komt er een speciale rekenmethodiek voor seizoensarbeid, alsmede wordt maart 2020 de referentiemaand voor de loonsom. Voorts wordt de vaste (forfaitaire) opslag van werkgeverslasten (voor onder meer de opbouw van vakantiegeld, pensioen en werkgeverspremies) verhoogd van 30% naar 40%. Tevens wordt de zogenaamde 'ontslagboete' bij ontslag om bedrijfseconomische redenen niet gehandhaafd, maar wordt de subsidie slechts evenredig verlaagd bij een daling van de loonsom.

Hier staat dan tegenover dat ondernemingen geen dividend en bonussen zullen mogen uitkeren, alsmede geen eigen aandelen zullen mogen inkopen. Een andere aanvullende voorwaarde is dat werkgevers een inspanningsverplichting krijgen om hun werknemers te stimuleren om aan bij- of omscholing te doen. Deze voorwaarde zal ook nog nader worden uitgewerkt in onder meer het crisispakket ‘NL leert door’.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO) en verlenging belastingmaatregelen

Bovendien zal de zogenaamde 'TOZO-regeling', waarbij zzp’ers via de gemeente aanvullende inkomensondersteuning kunnen krijgen voor levensonderhoud tot aan bijstandsniveau, iets worden aangepast. Zo bevat de verlenging – in tegenstelling tot de eerste tranche – een partnerinkomenstoets.

Voor ontslagen flexwerkers die niet voldoen aan de voorwaarden voor de WW of de bijstand komt er nog een aparte regeling. Naar verwachting zullen deze werknemers aanspraak kunnen maken op een bedrag van ongeveer € 600 per maand.

Tot slot is de periode waarin getroffen ondernemers uitstel van belastingbetaling kunnen aanvragen ook verlengd tot 1 september 2020. Ook hiervoor geldt dan dat er geen dividend en bonussen mogen worden uitgekeerd, alsmede geen eigen aandelen mogen ingekocht.

Kortom: wederom genoeg zaken om over na te denken. Mocht u nog vragen hebben over het tweede steunpakket aan noodmaatregelen, neem dan gerust contact met ons op. Wij denken graag met u mee. Uiteraard houden wij u ook op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.