Pensioen DD

Welkom bij PensioenDD.nl

PensioenDD.nl is een kennisplatform voor ondernemers die een onderneming gaan overnemen of (mede)aandeelhouder worden van een onderneming en inzicht willen hebben in de financiële risico’s van een lopende pensioenregeling. Maar ook voor professionals die betrokken zijn bij de begeleiding van bedrijfsoverdrachten en hun opdrachtgevers willen behoeden voor toekomstige claims. PensioenDD.nl is een initiatief van Pellicaan Advocaten.

Bij het overnemen van een onderneming komt enorm veel kijken. Welk bedrijf zal ik overnemen, tegen welke prijs? Hoe financier ik de overname? Zitten er geen ‘lijken in de kast’. Een van de potentiele ‘lijken’ die hierbij vaak wordt vergeten, is de lopende pensioenregeling. Risico’s die uit de pensioenregeling kunnen volgen zijn:

  • Is de onderneming aangesloten bij het juiste bedrijfstakpensioenfonds?
  • Moet er straks premie worden afgedragen aan een ander fonds?
  • Indien de onderneming een eigen pensioenregeling heeft afgesloten, valt de onderneming niet onder de reikwijdte van één van de 59 bedrijfstakpensioenfondsen in Nederland?
  • Is in de afgelopen jaren de juiste premie voldaan en zijn alle werknemers correct aangemeld of hebben een of meer werknemers nog een claim op de werkgever?
  • Zijn alle gedane toezegging, ook die uit voorgaande pensioentoezeggingen, volledig en op de juiste wijze veiliggesteld?
  • Wat is de financiële impact bij het eventueel harmoniseren van diverse pensioenregelingen na de overname?

De pensioendeskundigen van Pellicaan Advocaten hebben een zeer ruime ervaring met het pensioen-due diligence. Ze hebben in de afgelopen jaren veel kopers van ondernemingen inzage gegeven in de financiële risico’s die schuil gaan in de pensioenregeling van de onderneming. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de flyer Pensioen Check.

Ben u voornemens om een onderneming over te nemen, wilt u twee ondernemingen middels een fusie samenvoegen, kunt u via een management buy-in medeaandeelhouder worden of begeleid u als professional zo’n traject en wilt u in de toekomst niet worden verrast door een onvoorziene pensioenclaim, neem dan contact op met een van onze pensioendeskundigen en wij maken graag een afspraak met u voor een vrijblijvend oriënterend gesprek.

Pensioen bij overname

Er zijn meerdere wettelijke vormen van een overname. Het kan gaan om de overname van enkel (een deel van) de bedrijfsactiviteit, de samenvoeging van twee of meer ondernemingen middels fusie of de overname van (een deel van) de aandelen van een onderneming.

Bij de overname van de bedrijfsactiviteit (activa/passiva-overname) neemt de overnemer ook de bij de activiteit betrokken werknemers over met behoud van hun arbeidsvoorwaarden. Dit geldt ook voor de arbeidsvoorwaarde pensioen, tenzij de overnemer aan de overgenomen werknemers dezelfde pensioenovereenkomst aanbiedt als met zijn eigen werknemers. De vraag is dan welke optie voor de werkgever en/of de werknemers beter is. Middels een vergelijking van beide opties, qua pensioenuitkomst en qua premielast, kan een gefundeerde keuze worden gemaakt.

Bij de fusie van twee of meer ondernemingen speelt de harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden een belangrijke rol bij het financiële succes van de fusie. De wetgeving biedt de mogelijkheid om de lopende pensioenregelingen naast elkaar te laten voortbestaan, maar mogelijk is het wenselijk om deze ook te harmoniseren. Belangrijk is dan dat de betrokken werknemers instemmen met de eventuele wijziging van hun arbeidsvoorwaarde pensioen en dat de premielast van de nieuwe regeling voor alle betrokkenen acceptabel is. Door alle opties goed met elkaar te vergelijken, zowel qua pensioenuitkomst als qua premielast, kan een gefundeerde keuze worden gemaakt, waardoor het draagvlak onder de werknemers maximaal is.

Bij de overgang van de aandelen in een onderneming wijzigt er qua arbeidsvoorwaarden niets voor de werknemers. Voor de overnemer is het wel van belang om te weten dat er geen toekomstige claims verborgen zitten in de pensioenregeling. Er is namelijk geen wettelijke basis om de lopende pensioenregeling te kunnen aanpassen. De overnemer moet zich dus vooraf goed verdiepen in de gevolgen van de pensioenregeling binnen de onderneming: Zijn aan alle verplichtingen voldaan? Zijn alle werknemers aangemeld? Op welke wijze is in het verleden met de werknemers gecommuniceerd over wijzigingen in de pensioenregeling? Hebben alle werknemers hiermee ingestemd? Maar ook vragen over lopende waardeoverdrachten (bijbetalingsverplichting) en doorlopende kosten in voorgaande uitvoeringsovereenkomsten.

Pensioen is een van de meest kostbare arbeidsvoorwaarden, waaruit grote financiële gevolgen kunnen voortkomen. Van groot belang dus dat er voor een fusie of overname duidelijkheid is over de toekomstige (financiële) gevolgen van deze arbeidsvoorwaarde.

Het Pensioen-DD

Het Pensioen-DD is gericht op het inzichtelijk maken van de financiële risico’s die verborgen zitten in de huidige pensioensituatie. Omdat ongeveer 70% van de werkgevers, op basis van de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000 (Wet BPF), valt onder de werkingssfeer van een BPF, begint een Pensioen-DD met het grondig uitzoeken of dit voor de betreffende onderneming ook het geval is. Indien dit het geval is en de onderneming is niet bij het betreffende BPF aangesloten, zal moeten worden nagegaan of de lopende eigen pensioenregeling voldoet aan de voorwaarden voor vrijstelling van de verplichte aansluiting bij het BPF en wat de financiële gevolgen zijn van de eventueel benodigde aanpassingen in deze pensioenregeling.

Indien geen aansluiting is vereist, wordt ingezoomd op de lopende pensioenregeling. Nagegaan wordt of aan alle verplichtingen uit de pensioenovereenkomst is voldaan (ook waar het voorgaande overeenkomsten betreft), of alle werknemers correct zijn aangemeld, waar administratieve risico’s liggen voor de werkgever (zoals aanmeldingsplicht partners) en of de werkgever, naast de jaarlijks verschuldigde premies, in de toekomst nog aanvullende premies kan verwachten. Er wordt meteen inzage gegeven in een mogelijke strijdigheid met wetgeving.

Middels een gedegen Pensioen-DD worden de (toekomstige) financiële verplichtingen, die volgen uit de pensioensituatie (en niet blijken uit de jaarrekening), inzichtelijk. Op basis hiervan kan de overnemer bepalen welke impact hij dit laat hebben op de beoogde overnamesom.

Wilt u meer informatie over het pensioen-DD of de flyer? Neem dan contact op met een van onze pensioendeskundigen en wij maken graag een afspraak met u voor een vrijblijvend oriënterend gesprek.

Terug naar de expertise pensioen