Pensioen due diligence - inzicht in mogelijke risico's

16 juni 2020

Pensioen is naast het loon de meest kostbare arbeidsvoorwaarde binnen een onderneming. Het is door alle wetgeving ook de arbeidsvoorwaarde waaruit voor een onderneming de grootste financiële risico's kunnen voortvloeien. Middels een pensioen due diligence krijgt u inzicht in deze risico's.

Wet BPF

Op basis van de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000 (Wet BPF) zijn een groot aantal werkgevers verplicht zich aan te sluiten bij een bedrijfstakpensioenfonds. Het niet aangesloten zijn bij het juiste pensioenfonds heeft tot gevolg dat er in de toekomst premienota’s kunnen volgen die ook zien op het verleden. Ook een incorrecte administratie levert in de toekomst mogelijk extra premienota’s op.

Diverse cao’s kennen een pensioenparagraaf waaruit voor de onderneming bepaalde pensioenverplichtingen volgen waaraan werknemers rechten kunnen ontlenen.

Pensioenovereenkomst

Een werkgever die met zijn werknemers een pensioenovereenkomst heeft gesloten, is verplicht deze bij een toegestane uitvoerder onder te brengen. Op deze pensioenovereenkomst zijn de bepalingen van de Pensioenwet van toepassing. Het niet naleven van de verplichtingen uit de Pensioenwet levert in de toekomst de nodige discussie en dus een aanzienlijk financieel risico op.

Het komt in de praktijk regelmatig voor dat werknemers (bewust of onbewust) niet zijn aangemeld bij de pensioenuitvoerder. Hierdoor ligt de feitelijk verschuldigde pensioenpremie hoger dan de in rekening gebrachte premie. Bij het overlijden van de betreffende werknemer hebben de nabestaanden een claim op de werkgever.

De Pensioenwet verbiedt het eenzijdig wijzigen van de pensioenovereenkomst. De afgelopen jaren zijn veel pensioenregelingen aangepast zonder de instemming van alle werknemers. Hierdoor hebben deze werknemers nog recht op de oude pensioenregeling en is hun pensioenclaim dus groter dan hetgeen is veiliggesteld door de onderneming.

Voorafgaand aan de bedrijfsovername is het van wezenlijk (financieel) belang dat inzichtelijk is dat de onderneming aan alle (wettelijke) pensioenverplichtingen heeft voldaan. De rechtspraak in de afgelopen jaren laat vele casussen zien waarbij de onderneming, of haar bestuurder, een behoorlijke financiële claim tegemoet kon zien op basis van de huidige pensioensituatie.

Pensioen due diligence

Middels onze uitgebreide Pensioen Due Diligence krijgt u inzicht in de (toekomstige) financiële risico’s die verborgen liggen in de huidige pensioensituatie van de (eventueel) over te nemen onderneming. We laten zien op welke gebieden de huidige situatie tot problemen kan leiden en wat de mogelijke financiële schade is.

Indien een aanvullend onderzoek wenselijk is, rapporteren we dit ook.

Flyer pensioen due diligence

In deze flyer kun u bovenstaande informatie nog eens rustig teruglezen.

Indien u interesse heeft in het laten uitvoeren van de pensioen due diligence of andere vragen heeft op het gebied van pensioen, neem dan contact op met Paul van Ravenzwaaij, paul.vanravenzwaaij@pellicaan.nl.