BPF Recht

Welkom bij Bpfrecht.nl.

Bpf-recht.nl is een kennisplatform voor werkgevers die worstelen met de vraag of hun onderneming valt onder de werkingssfeer van een van de bedrijfstakpensioenfondsen en is een initiatief van Pellicaan Advocaten.

De werkingssfeer van de diverse bedrijfstakpensioenfondsen is enorm complex. Dagelijks hebben wij te maken met werkgevers die zich afvragen of hun dienstverlening onder de werkingssfeer van een pensioenfonds valt, waarbij deze vraag regelmatig voortkomt uit het standpunt van een bedrijfstakpensioenfonds dat de onderneming onder hun werkingssfeer valt.

Wij gaan als volgt te werk:

  • aan de hand van de omschrijving van de bedrijfsactiviteit in de Kamer van Koophandel, de SBI-code en een eigen opgave van de onderneming screenen we de verplichtstellingsbesluiten van een van de bedrijfstakpensioenfondsen op raakvlakken;
  • op basis van deze raakvlakken zoomen we dieper in op het verplichtstellingsbesluit van het betreffende bedrijfstakpensioenfonds om te bezien of het op de onderneming van toepassing is;
  • indien er sprake is van een lopende pensioenregeling, beoordelen we of deze recht geeft op vrijstelling van de verplichte aansluiting;
  • vervolgens berekenen we wat de financiële gevolgen zijn van het aansluiten versus het verzoeken om vrijstelling;
  • we voeren namens de onderneming de onderhandelingen met het pensioenfonds over de aansluiten dan wel het vrijstellingsverzoek.

Bent u verwikkeld in een discussie met een of meerdere bedrijfstakpensioenfondsen over de verplichte aansluiting van uw onderneming of twijfelt u of (een wijziging van) uw bedrijfsactiviteiten een aansluiting nodig maken, neem dan contact op met een van onze pensioendeskundigen en wij maken graag een afspraak met u voor een vrijblijvend oriënterend gesprek.

Verplichtstelling

Er zijn in Nederland 52 bedrijfstakpensioenfondsen die hun verplichtstelling ontlenen aan de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000 (Wet BPF). De reikwijdte van de verplichtstelling staat beschreven in het Verplichtstellingsbesluit van het betreffende pensioenfonds.

In de Wet BPF staan, naast de mogelijkheid voor de minister om binnen een bepaalde bedrijfstak deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds verplicht te stellen, diverse bepalingen die van toepassing zijn op de onderneming. Het gaat dan om het naleven van de statuten en reglementen van het fonds, de verplichting om gegevens te verstrekken aan het fonds en de hoofdelijke aansprakelijkheid van de bestuurder van de onderneming voor het nakomen van de betalingsverplichting.

Een verplichtstellingsbesluit omschrijft welke bedrijfsactiviteiten onder de werkingssfeer van het bedrijfstakpensioenfonds vallen en welke werknemers kwalificeren als deelnemer in de pensioenregeling. Voor bedrijven met meerdere bedrijfsactiviteiten worden regels gesteld wanneer de onderneming wel of niet onder de werkingssfeer van het bedrijfstakpensioenfonds valt. Er kunnen ook specifieke bepalingen zijn opgenomen ten aanzien de werkingssfeer van andere bedrijfstakpensioenfondsen.

De pensioendeskundigen van Pellicaan Advocaten hebben ruime ervaring met het beoordelen van de verplichtstellingsbesluiten en het vaststellen of uw bedrijfsactiviteit onder de werkingssfeer van het bedrijfstakpensioenfonds valt.

Heeft u een discussie met een bedrijfstakpensioenfonds of twijfelt u of uw (gewijzigde) bedrijfsactiviteit onder één van de 59 fondsen valt, neemt u dan vrijblijvend contact op met een van onze pensioendeskundigen.

Vrijstelling

De Wet BPF schrijft voor dat een bedrijfstakpensioenfonds tot taak heeft het verlenen en intrekken van vrijstelling van de verplichtstelling. Het fonds mag hieraan voorschriften verbinden.

Het Vrijstellings- en boetebesluit Wet BPF geeft de volgende gronden voor vrijstelling:

  • een lopende pensioenregeling die al minimaal zes maanden van kracht is op het moment dat de verplichtstelling op de werkgever van kracht wordt;
  • deel gaan uitmaken door een werkgever van een groep indien bij de groepsvorming vakorganisaties zijn betrokken voor het arbeidsvoorwaardenoverleg;
  • afspraken met de vakorganisaties over een eigen cao waarin een afzonderlijke pensioenvoorziening is opgenomen;
  • een negatieve uitkomst van de performancetoets waaruit blijkt dat het door het fonds behaalde beleggingsrendement negatief afwijkt van de door het fonds vastgestelde normportefeuille;
  • een andere reden ter bepaling door het bestuur van het bedrijfstakpensioenfonds.

Aan de vrijstelling wordt wel de voorwaarde verbonden dat de werkgever beschikt over een eigen pensioenregeling voor zijn werknemers en dat deze voldoet aan de voorwaarden zoals in het besluit zijn opgenomen.

Bent u benieuwd of uw onderneming in aanmerking komt voor vrijstelling van het op uw onderneming van toepassing zijnde pensioenfonds, neemt u dan vrijblijvend contact op met een van onze pensioendeskundigen.

Terug naar de expertise pensioen