De oprichting van een ondernemingsraad

1 februari 2021

Elk bedrijf met meer dan vijftig werknemers is wettelijk verplicht een ondernemingsraad ('OR') in te stellen. Niet elk bedrijf van die omvang heeft al een OR en er staat ook geen wettelijke sanctie op het niet instellen.

Wel kan elke werknemer in een bedrijf met vijftig werknemers of meer bij de onderneming vragen een ondernemingsraad in te stellen. Als het bedrijf met dat verzoek niets doet, kan de werknemer naar de rechter stappen en het bedrijf dwingen om een OR in te stellen (op grond van artikel 36 WOR).

Maar hoe wordt een OR ingesteld? Welke stappen moeten worden genomen en aan welke voorwaarden moet worden voldaan?

In het kort moeten de volgende stappen worden genomen:

1. Beoordeel of er een OR dient te worden ingesteld

Zoals hierboven al kort is toegelicht, is de eerste stap dat onderzocht dient te worden of een OR verplicht is (ook bij minder dan vijftig werknemers kan vrijwillig een OR worden opgericht). Afhankelijk van de grootte van de onderneming moet ook worden vastgesteld hoeveel medewerkers in de OR zullen plaatsnemen.

2. Optioneel: Stel een voorbereidingscommissie vast

Aangezien collega’s dienen te worden geïnformeerd over de plannen met betrekking tot de OR, alsmede de verkiezingen die gehouden gaan worden, is het raadzaam om een voorbereidingscommissie in te stellen. Deze voorbereidingscommissie zal de collega’s bijvoorbeeld voorlichten over het werk van de OR (en als OR-lid) en zal aan de slag gaan met het opstellen van een voorlopig reglement.

In de voorlichting is het van belang in te gaan op de rol van de OR en de activiteiten/bevoegdheden die hierbij horen. De OR vervult een rol tussen de werknemers en de werkgever. Hierbij horen verschillende standaardactiviteiten:

  • het uitoefenen van Adviesrecht;
  • het uitoefenen van Instemmingsrecht;
  • het Initiatiefrecht;
  • het houden van ten minste twee overlegvergaderingen per jaar met de ondernemer over de algemene gang van zaken (artikel 24 WOR), waarbij de ondernemer moet aangeven of er advies of instemmingsplichtige besluiten aankomen.

3. Voorlopig reglement opstellen

Er moet een voorlopig reglement voor de OR worden opgesteld (artikel 48 WOR). Hierin wordt onder andere opgeschreven hoe de verkiezingen plaatsvinden, uit hoeveel leden de OR bestaat en welk kiessyteem van toepassing is. U kunt een model reglement aanvragen door middel van het invullen van het formulier onderaan dit artikel.

4. Een geheime schriftelijke verkiezing

Vervolgens moet er een geheime schriftelijke verkiezing worden uitgeschreven (artikel 9 WOR). Het aantal te verkiezen kandidaten hangt af van de grootte van het bedrijf (artikel 6 WOR). Alle werknemers die langer dan zes maanden bij het bedrijf werken hebben actief kiesrecht en alle werknemers die langer dan een jaar in het bedrijf werken zijn verkiesbaar.

5. Definitief reglement opstellen

Als kandidaten zijn verkozen , moet er een definitief OR-reglement worden opgesteld waarin (onder meer) de werkwijze van de OR wordt vastgelegd en kan de OR zijn taken gaan vervullen.

Heeft u vragen over het oprichten van een ondernemingsraad of heeft u behoefte aan hulp/advies bij het opstellen van de hierboven genoemde reglementen? Neem dan gerust contact met ons op via Lisanne Wigboldus en Floris Asscher of geef uw e-mailadres door via onderstaand formulier. Wij zullen vervolgens contact met u opnemen.