Privacy verplichtingen uitzendbureau wijken voor cao-controle

8 mei 2018

Niet iedere organisatie heeft in dezelfde mate te maken met privacy. Aangezien de meeste organisaties werknemers hebben, is naleving van de privacyregelgeving met betrekking tot het personeel altijd aan de orde.

De vraag of werkgevers personeelsgegevens aan derden mogen verschaffen kwam aan de orde in de uitspraak van de Rechtbank Rotterdam d.d. 5 maart 2018. Daarin procedeerde een uitzendbureau tegen Stichting Naleving CAO voor Uitzendkrachten (SNCU). SNCU onderzoekt of uitzendbureaus  algemeen verbindend verklaarde cao-bepalingen correct naleven. Het uitzendbureau verzocht de rechter te bepalen dat bepaalde door SNCU opgevraagde personeelsgegevens niets zouden hoeven worden verstrekt, onder meer met beroep op de privacy. Daar gaat de rechter niet in mee.

Allereerst omdat SNCU regelingen heeft die de privacy van de werknemers van het uitzendbureau waarborgen. Zo onthoudt de SNCU zich van het opvragen van gegevens die niet betrekking hebben op de statutaire taken van de SNCU, worden de voor het toezien op de naleving van de CAO ontvangen bescheiden binnen acht weken na afronding van het onderzoek retour gezonden en is de SNCU verplicht tot geheimhouding ten aanzien van in dossiers opgeslagen gegevens betreffende uitzendondernemingen. De werknemers worden beschermd door de Nederlandse privacywetgeving en het uitzendbureau heeft geen concrete schendingen door SNCU van de privacy genoemd.

Daar voegt de rechter aan toe dat voor de verwerking van persoonsgegevens geen toestemming van het uitzendbureau of de werknemers nodig is, omdat de gegevensverwerking noodzakelijk is:

  • voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de het uitzendbureau partij is; ook een cao is een overeenkomst, die door algemeen verbindendverklaring ook voor het uitzendbureau geldt,
  • om een wettelijke verplichting na te komen waaraan het uitzendbureau onderworpen is; een algemeen verbindend verklaarde cao bevat wettelijke verplichtingen,
  • voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van een derde aan wie de gegevens worden verstrekt (hier: SNCU), waarbij niet aan de orde is dat het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de werknemers voorgaan.De conclusie is dat SNCU een gerechtvaardigd belang heeft om toe te zien op naleving van algemeen verbindend verklaarde cao’s, waarvoor het belang van het uitzendbureau dient te wijken.

Meer informatie over privacy is te verkrijgen bij de privacy specialisten van Pellicaan Advocaten.