Ontslagaanvraag UWV bij omzetverlies en afnemende winst

24 april 2020

U kunt bij UWV een ontslagvergunning aanvragen als het bedrijfseconomisch slecht gaat met uw organisatie, bijvoorbeeld als er sprake is van afnemende winst of omzetverlies. UWV noemt dit ‘ontslag vanwege bedrijfseconomische redenen’. In dit artikel vindt u informatie over de ontslagaanvraag bij UWV wegens bedrijfseconomische redenen.

Geen ontslagvergunning

In een aantal situaties krijgt u geen ontslagvergunning. Verwacht u dat de situatie van uw organisatie binnen 26 weken zal verbeteren, omdat u dan bijvoorbeeld wel weer voldoende werk heeft, dan krijgt u geen ontslagvergunning van UWV. Ook voor een zieke werknemer krijgt u meestal geen ontslagvergunning.

UWV zal kritische vragen stellen als de werkvermindering door de corona-crisis wordt veroorzaakt. U zult duidelijk moeten uitleggen waarom de door de overheid aangeboden maatregelen (zoals de NOW-regeling voor loonkostensubsidie) onvoldoende zijn om ontslag te voorkomen.

Indienen ontslagaanvraag digitaal

Het aanvragen van een ontslagvergunning is een digitaal proces. U vult digitale formulieren in (Aanvraag ontslagvergunning wegens bedrijfseconomische redenen, deel A, B en C) en voegt bijlagen toe. U kunt de formulieren van de ontslagaanvraag en de bijlagen indienen via het werkgeversportaal van UWV. Hiervoor heeft u eHerkenning nodig. Vergeet deze niet tijdig aan te vragen of vraag Pellicaan Advocaten om de ontslagaanvraag als gemachtigde voor u in te dienen. Wij hebben hiervoor een account bij UWV.

Onderbouwing ontslagaanvraag

De aanvraag moet uitgebreid worden onderbouwd met (financiële) stukken. De onderbouwing is verschillend per ontslaggrond. U kunt kiezen uit een of meer van de volgende bedrijfseconomische ontslaggronden:

 1. Een slechte of slechter wordende financiële situatie
 2. Werkvermindering
 3. Organisatorische of technologische veranderingen (reorganisatie)
 4. Beëindiging van de werkzaamheden van de onderneming (bedrijfsbeëindiging)
 5. Bedrijfsverhuizing
 6. Vervallen van loonkostensubsidie
 7. Een andere bedrijfseconomische reden (restcategorie als geen van de andere redenen van toepassing is)

Per ontslaggrond is bepaald welke stukken of informatie u dient aan te leveren. Zonder de voorgeschreven (financiële) stukken en informatie neemt UWV de ontslagaanvraag niet in behandeling en krijgt u dus geen ontslagvergunning. Hieronder ziet u welke stukken UWV nodig heeft voor een ontslagaanvraag vanwege een slechte financiële situatie en een ontslagaanvraag vanwege werkvermindering.

Benodigde informatie bij een ontslagaanvraag vanwege een slechte financiële situatie:

 • een prognose van de resultatenrekening voor de komende 26 weken bij ongewijzigd beleid;
 • een prognose van de resultatenrekening voor de komende 26 weken bij gewijzigd beleid;
 • de volledige resultatenrekening van het lopende boekjaar tot en met datum indiening ontslagaanvraag;
 • de twee voorafgaande volledige jaarrekeningen;
 • de liquiditeitsbegroting voor de komende 26 weken (bij gewijzigd en ongewijzigd beleid).

Benodigde stukken bij een ontslagaanvraag vanwege werkvermindering:

 • de volledige jaarrekening van het laatste boekjaar van de onderneming;
 • een cijfermatig overzicht van de omvang van de werkzaamheden, projecten of opdrachten over de afgelopen 18 maanden;
 • een cijfermatig overzicht van de ontwikkelingen in omzet, kostenposten en resultaten (per maand) over minimaal de laatste 18 maanden;
 • een opgave van weggevallen omzet, project(en), opdracht(en) of bepaald werk;
 • de orderportefeuille en/of opgave van de aanwezige werkvoorraad;
 • een prognose van de orderportefeuille en/of verwachte nieuwe opdrachten en/of werkzaamheden voor ten minste de komende 26 weken (inclusief een prognose van het daarvoor benodigde aantal werknemers) als de werkgever met opdrachtgevers werkt;
 • een schriftelijke bevestiging van de opzegging of het wegvallen van werkzaamheden.

Uit deze overzichten blijkt dat u veel stukken nodig heeft om een ontslagvergunning te kunnen aanvragen. Het is zaak om uw accountant of boekhouder deze stukken bijtijds te laten opstellen.

Verweer werknemer

Nadat de ontslagaanvraag compleet is, krijgt de werknemer de gelegenheid om verweer te voeren. Uw werknemer krijgt inzicht in de volledige ontslagaanvraag, inclusief de financiële stukken. UWV beslist meestal na één schriftelijke ronde van hoor en wederhoor, maar soms is een tweede schriftelijke ronde nodig. U kunt de arbeidsovereenkomst met uw werknemer per brief opzeggen nadat UWV toestemming voor ontslag heeft gegeven. Houd daarbij rekening met de opzegtermijn die voor uw werknemer geldt. U dient ook de wettelijke transitievergoeding aan uw werknemer te betalen.

Is uw werknemer het eens met ontslag?

Is uw werknemer het eens met het ontslag, dan heeft u geen ontslagvergunning nodig. U kunt dan met een vaststellingsovereenkomst (ook wel ‘beëindigingsovereenkomst’ genoemd) uit elkaar. Pellicaan Advocaten kan u helpen met het opstellen van de overeenkomst of de onderhandelingen hierover.

Ontslagvolgorde bepalen door afspiegelen

U kunt niet altijd zelf kiezen wie u gaat ontslaan; dat wordt bepaald door een objectieve methode: het afspiegelingsbeginsel. Door het afspiegelen blijft de leeftijdsopbouw binnen een functiegroep voor en na de ontslagen zoveel mogelijk gelijk. Per leeftijdsgroep wordt de werknemer met het kortste dienstverband als eerste ontslagen. Veel ondernemers ervaren het afspiegelen als een probleem, omdat ze soms worden gedwongen om een werknemer te ontslaan die ze liever willen houden. Het is belangrijk om te weten dat UWV geen ontslagvergunning verleent als de afspiegeling niet klopt. Hierop stranden onnodig veel ontslagaanvragen. Pellicaan Advocaten kan u helpen met de afspiegelingsberekening. Wij hebben daar veel ervaring mee en weten hoe u binnen de regels toch zoveel mogelijk uw eigen keuzes kunt maken.

Ondernemingsraad en Melding collectief ontslag

Een goede voorbereiding is bij een reorganisatie van groot belang. Moet u meer dan twintig medewerkers ontslaan, dan kan een melding collectief ontslag nodig zijn. Lees hier meer over de melding collectief ontslag. Heeft u een ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging, vergeet u deze dan niet te raadplegen. Heeft u ook aan een sociaal plan gedacht?

Reorganisatie? Wij denken graag met u mee!

Bij een reorganisatie of gedwongen ontslagen komen veel vragen op u af. Pellicaan Advocaten heeft veel ervaring met reorganisaties, afvloeiingsregelingen en ontslagaanvragen en denken hierover graag met u mee. Het is onze ervaring dat een goede voorbereiding zich in een later stadium van de reorganisatie dubbel en dwars terugbetaalt.

Meer weten?

Indien u meer wilt weten over de ontslagprocedure of heeft u ondersteuning nodig bij een reorganisatie of ontslagaanvraag, neemt u dan contact op met Sophia Zandvoort, sophia.zandvoort@pellicaan.nl of via telefoonnummer 088 627 22 20.