Opzegging uitvoeringsovereenkomst pensioen kan slecht uitpakken

De afspraken tussen werkgever en pensioenuitvoerder liggen vast in de uitvoeringsovereenkomst. Voordat de werkgever overgaat tot het opzeggen van deze overeenkomst, om de pensioenovereenkomst bij een andere uitvoerder onder te brengen, doet hij er goed aan om alle gevolgen van deze opzegging goed te doorgronden. Zeker indien er sprake is van één of meer zieke werknemers die mogelijk te zijner tijd arbeidsongeschikt in de zin van de WIA blijken te zijn.

Digitale oprichting van de besloten vennootschap

Binnenkort wordt een Europese richtlijn geïmplementeerd waardoor ondernemers besloten vennootschappen digitaal kunnen oprichten, door in te loggen op een digitaal passeerplatform en daar door middel van een elektronische handtekening een elektronische akte van oprichting ondertekenen. Het was de bedoeling dat dit vanaf 1 augustus 2022 mogelijk was, maar de wetgever heeft deze deadline niet gehaald en het is dus nog de vraag wanneer er wel gebruik van kan worden gemaakt. In dit artikel bespreekt onze advocaat Femke Schouten de impact van de richtlijn op de praktijk.

Pensioen en indexatie blijft een lastige combinatie

Voor veel gepensioneerden is indexatie van hun pensioenuitkering een belangrijk gegeven waar ze een enorm belang aan hechten. Zeker gezien het feit dat veel pensioenfondsen in de afgelopen jaren geen tot een minimale indexatie hebben kunnen toekennen op basis van hun dekkingsgraad. Bij de verzekerde pensioenregelingen is dit al niet veel beter geweest, omdat hier indexatie doorgaans moet komen uit de gerealiseerde overrente. Daar deze gebaseerd is op de marktrente of het rendement op staatsleningen viel er bitter weinig te indexeren. Dat sommige werknemers het beter voor elkaar hebben, bewijst een recente uitspraak.

Vrijstelling BPF en de Wet toekomst pensioenen

Indien een werkgever onder de werkingssfeer van een bedrijfstakpensioenfonds komt te vallen, voorziet de wet in bepaalde situaties in een plicht van het pensioenfonds om vrijstelling van deelname te verlenen. Aan deze vrijstelling worden wettelijk wel een paar voorwaarden verbonden. De invoering van de Wet toekomst pensioenen gaat deze voorwaarden aanzienlijk wijzigen met als gevolg dat de pensioenlast van de betreffende werkgever aanzienlijk toeneemt.

Looncompensatie en gelijke behandeling

Onze pensioenspecialist Sophia Zandvoort heeft een artikel geschreven inzake looncompensatie en gelijke behandeling in het kader van pensioen, dat is gepubliceerd in het Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken. Het tijdschrift wordt uitgegeven door Wolters Kluwer. U kunt dit artikel hier lezen.

De Wwft verplicht niet tot heridentificatie en ook niet tot kopietje paspoort

Nederland kent wetgeving die tot doel heeft criminaliteit te bestrijden, waarbij de overheid wil voorkomen dat financiële voordelen van criminaliteit via het geldstelsel kunnen worden gebruikt (‘witwassen’). Op grond van deze regels zijn private bedrijven zoals banken en accountants betrokken bij de witwasbestrijding. Deze bedrijven zijn verplicht om onderzoek te doen naar hun cliënten en na te gaan of die cliënten criminele activiteiten hebben. Onderdeel van het cliëntenonderzoek is dat cliënten geïdentificeerd moeten worden.

Meer actueel