Internetconsultatie wetsvoorstel invoering meldplicht arbeidsongevallen en vergewisplichten uitleners

20 april 2023

De internetconsultatie over het wetsvoorstel invoering meldplicht arbeidsongevallen uitlenende instanties is op 20 april 2023 gestart. Iedereen kan reageren op het wetsvoorstel. De internetconsultatie loopt tot en met 25 mei 2023.

Door minister Van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) is een wetsvoorstel openbaar gemaakt dat ten doel heeft de veiligheid op de werkvloer voor uitzendkrachten (uitgeleende werknemers) te verbeteren. Om dit te bereiken is voorgesteld de arbeidsomstandighedenwet met een tweetal plichten uit te breiden:

  1. Meldplicht arbeidsongevallen.
  2. Vergewisplicht (voor aanvang werkzaamheden en na het plaatsvinden van een meldingsplichtig ongeval).

Nederlandse Arbeidsinspectie

Nieuw in de wet is dat niet alleen de inlener, maar ook het uitzendbureau ernstige en dodelijke arbeidsongevallen van haar uitgeleende werknemers moet gaan melden aan de Nederlandse Arbeidsinspectie. Daarnaast is het uitzendbureau verplicht om na een bedrijfsongeval te controleren of er voldoende maatregelen zijn genomen door de inlener, zodat de werknemer weer veilig aan het werk kan (de vergewisplicht). Het wetsvoorstel komt voort uit de aanbevelingen van het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten.

Zorgplicht / Goed werkgeverschap uitzendbureau

In het licht van kader van goed werkgeverschap krijgen zowel de uitlener als de inlener beide de verantwoordelijkheid en de zorgplicht voor uitgeleende werknemers waaronder veelal arbeidsmigranten. Uitzendbureaus spelen een belangrijke rol bij het inzetten van arbeidsmigranten. De inlener heeft daarbij de grootste verantwoordelijkheid voor de veiligheid en gezondheid van de uitzendkracht, de arbeidsomstandigheden. Het is echter ook belangrijk dat het uitzendbureau goed werkgeverschap toont door actief te controleren of de arbeidsomstandigheden van de uitzendkracht in orde zijn.

Volgens cijfers is één op de vijf geregistreerde slachtoffers van een arbeidsongeval een uitgeleende werknemer of zelfstandige. Gebleken is dat inleners zich niet voldoende houden aan de meldplicht bij arbeidsongevallen en volgens de Nederlandse Arbeidsinspectie is er daarom sprake van ondermelding.

(Dubbele) meldplicht bij Nederlandse Arbeidsinspectie

De plicht om ernstige en dodelijke arbeidsongevallen te melden aan de Nederlandse Arbeidsinspectie wordt in dit voorstel uitgebreid door deze plicht ook voor het uitzendbureau te introduceren. De plicht voor de inlener om het ongeval te melden aan de Nederlandse Arbeidsinspectie is reeds vastgelegd in de Arbowet.

In de praktijk komt het er dus op neer dat hetzelfde ernstig arbeidsongeval twee keer wordt gemeld aan de Arbeidsinspectie (dubbele melding).

Onderzoeksplicht

Het uitzendbureau krijgt ook de plicht om na het ongeval na te gaan of er voldoende maatregelen zijn getroffen om te voorkomen dat andere werknemers van dat uitzendbureau niet veilig aan het werk kunnen gaan op de betreffende arbeidsplaats. Dit wordt vergewissen genoemd. Ook krijgt het uitzendbureau de plicht om vóór aanvang van de werkzaamheden van de ter beschikking gestelde werknemer navraag te doen op welke wijze de inlener voorlichting en onderricht aan de werknemer zal verzorgen of heeft verzorgd. Naast het verstrekken van de RI&E moet de inlener ook een overzicht bieden van de arbeidsongevallen die de afgelopen 5 jaar op de arbeidsplaats hebben plaatsgevonden bij de inlener. De verkregen informatie dient te worden opgenomen in een dossier, dat tot minimaal twee jaar na einde dienstverband dient te worden bewaard.

Het uiteindelijke doel is verbetering van de veiligheid en gezondheid van ter beschikking gestelde werknemers.

Vragen?

Mocht u vragen hebben over het bovenstaande of hierbij hulp nodig hebben, neem dan gerust contact op met ons. U kunt ons bereiken via telefoonnummer 088 627 22 87 of per e-mail via rotterdam.advocaten@pellicaan.nl, dan wel Ilona Jansse rechtstreeks via ilona.jansse@pellicaan.nl.