Verandering Wet normering topinkomens 2018

14 februari 2018

Binnen de Wet Normering Topinkomens (WNT) is per 1 januari 2018 het een en ander gewijzigd. Om u een overzicht te geven van deze wijzigingen, zetten wij de belangrijkste voor u op een rij.

Belangrijkste wijzigingen:

  • Subsidie: voor de toepasselijkheid van de WNT op gesubsidieerde instellingen wordt niet langer uitgegaan van de verleende subsidie, maar van de feitelijk in het boekjaar ontvangen subsidie.
  • Gewezen topfunctionaris: per 1 januari 2018 is er geen sprake meer van een ‘gewezen topfunctionaris’. Dit begrip wordt voor het laatst in 2017 in de verantwoording opgenomen.
  • Wijziging definitie topfunctionaris: een topfunctionaris die tenminste twaalf maanden een topfunctie heeft vervuld en vervolgens een niet-topfunctie gaat vervullen bij dezelfde instelling blijft nog vier jaar aangemerkt als topfunctionaris.
  • Anticumulatiebepaling: de WNT maximeert de totale bezoldiging uit functies als leidinggevende topfunctionaris bij verschillende WNT-instellingen tot het algemeen bezoldigingsmaximum (in 2018: € 187.000), tenzij voor de betreffende topfunctionaris een uitzondering geldt op grond van bijvoorbeeld een hoger sectoraal bezoldigingsmaximum. Deze bepaling is niet van toepassing op een lid of voorzitter van het hoogste toezichthoudende orgaan.
  • Publicatieplicht: per 1 januari 2018 geldt de verplichting voor WNT-instellingen om de WNT-verantwoording openbaar toegankelijk op internet te publiceren voor een periode van tenminste zeven jaar, als onderdeel van de jaarrekening of als apart document. Lees meer over deze verplichting.

Juridisch advies over de WNT

Binnen Pellicaan Advocaten wordt door Xander Alders  en Ellen Timmer over de WNT geadviseerd; wij zijn lid van de gezamenlijke WNT-expertgroep met Mazars. Als er WNT-vragen zijn, kunt u uiteraard contact met ons opnemen.