Pensioenpremies en Corona-crisis

30 maart 2020

Wettelijk kader

De Pensioenwet stelt hele duidelijke regels aan het betalen van verschuldigde pensioenpremies. Indien de pensioenuitvoerder zijn administratie voert op basis van actuele loongegevens, bedraagt de betaaltermijn twee maanden na afloop van de maand waarover de premie is verschuldigd. Indien de premie per kwartaal wordt vastgesteld, bedraagt de betaaltermijn een maand na afloop van het kwartaal.

Een pensioenfonds informeert in eerste aanleg enkel de interne toezichtsorganen indien er sprake is van een premieachterstand met een minimale omvang. Ook de ondernemingsraad van de onderneming die nog premie aan het pensioenfonds is verschuldigd, ontvangt een mededeling van het fonds. Bij een verzekerde pensioenregeling informeert de verzekeraar de deelnemers en de werkgever, indien de premieachterstand het noodzakelijk maakt om de opbouw van pensioenaanspraken te beëindigen door premievrijmaking. Voorafgaand aan deze melding moet de verzekeraar zich aantoonbaar inspannen om de achterstallige premies te innen.

In het uitvoeringsreglement (of de uitvoeringsovereenkomst) liggen de tussen de uitvoerder en de werkgever geldende betalingsafspraken vast. Doorgaans is daarin een betaaltermijn van 14 dagen na de verschuldigdheid van de premie opgenomen.

Verruiming door coronacrisis

Op 21 maart zijn de Stichting van de Arbeid en de koepels van pensioenuitvoerders, de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars overeengekomen om ondernemers die in acute problemen zijn gekomen door de Corona-crisis, zoveel mogelijk tegemoet te komen.

Met de steun van werkgevers en werknemers gaan pensioenfondsen, verzekeraars en aan verzekeraars gelieerde premiepensioeninstellingen de getroffen ondernemers waar mogelijk helpen. Aangezien de problematiek per sector of werkgever verschilt, zal maatwerk worden geboden op basis van de volgende uitgangspunten:

  • pensioenuitvoerders treffen met individuele werkgevers die acute geldproblemen hebben een betaalregeling. De individuele werkgever meldt zich in dat geval zelf bij de pensioenuitvoerder;
  • de betaaltermijn waarbinnen werkgevers pensioenpremies moeten afdragen, worden voor getroffen sectoren en werkgevers - binnen de wettelijke mogelijkheden - verruimd;
  • pensioenuitvoerders voeren een minder strikt invorderingsbeleid bij het innen van pensioenpremies.

Aangezien de wettelijke ruimte tot maatwerk op dit moment nog beperkt is, zal er op korte termijn nader overleg zijn tussen Verbond, Pensioenfederatie, DNB en het Ministerie van SZW.

Wilt u weten welke mogelijkheden er voor uw onderneming zijn om, zonder nadere sancties en mogelijke bestuurdersaansprakelijkheid, de premiebetaling op te schorten, neem dan contact op met Paul van Ravenzwaaij, paul.vanravenzwaaij@pellicaan.nl.