Pensioen Check

7 mei 2020

Pensioen is naast het loon de meest kostbare arbeidsvoorwaarde binnen uw bedrijf. Het is de arbeidsvoorwaarde waar uw werknemers de minste aandacht voor hebben. Het is echter ook de arbeidsvoorwaarde waaruit in de toekomst voor de onderneming de grootste financiële risico’s kunnen voortvloeien.

Pensioenovereenkomst

De basis van de pensioenregeling is de pensioenovereenkomst. Hierin staan de afspraken die u gemaakt heeft met de werknemer over de pensioenregeling. Voor een groot aantal werkgevers volgt de pensioenovereenkomst uit de wettelijke verplichting om deel te nemen aan een bedrijfstakpensioenfonds. Of het verplicht toepassen van een cao bepaling.

Zodra de pensioenovereenkomst tot stand gekomen is, is de werkgever verplicht om deze onder te brengen bij een pensioenuitvoerder middels het sluiten van een uitvoeringsovereenkomst. De uitvoerder is vervolgens degene die het pensioenreglement maakt waaraan de werknemer zijn pensioenaanspraken jegens de uitvoerder ontleent.

Financiële risico's

Toekomstige financiële risico’s kunnen ontstaan uit het niet aangesloten zijn bij het juiste bedrijfstakpensioenfonds, het niet correct aangaan van de pensioenovereenkomst of het nadien wijzigen ervan en de afspraken die gemaakt zijn in de uitvoeringsovereenkomst. Een verschil tussen hetgeen met de werknemer is afgesproken en hetgeen de uitvoerder veiligstelt, levert ook de nodige risico’s op voor de werkgever.

In de afgelopen jaren is de levensverwachting aanzienlijk toegenomen en is de rentestand gedaald naar een absoluut dieptepunt. Beide factoren hebben een enorme impact op de kostprijs van het pensioen. Dit vertaalt zich in een sterk oplopende premielast dan wel een zeer tegenvallend pensioenresultaat. Maar ook tot het inzicht dat keuzes die gemaakt zijn in het verleden, achteraf bezien, niet handig waren.

Pensioen Check

Middels de Pensioen Check krijgt u inzicht in (toekomstige) financiële risico’s die verborgen liggen in de huidige pensioensituatie van uw onderneming. We laten zien op welke wijze u, nu of in de komende jaren, kunt besparen op de pensioenlast. Ook zullen we ingaan op de impact van het PensioenAkkoord op de lopende pensioenregeling.

Voor het uitvoeren van de Pensioen Check hebben we van de huidige (en indien van toepassing de twee voorgaande) pensioen-regeling het pensioenreglement, de uitvoeringsovereenkomst en de pensioenparagraaf uit de arbeidsovereenkomst of het personeelshandboek nodig alsmede een Excel-bestand met de (anonieme) personeelsgegevens.

In dit document kunt u deze informatie op uw gemak nog eens nalezen.

Heeft u interesse in het laten uitvoeren van de Pensioen Check of heeft u vragen? Neemt u dan contact op met Paul van Ravenzwaaij, paul.vanravenzwaaij@pellicaan.nl.