Opvragen van persoonsgegevens zonder Wwft-grondslag is verboden

20 februari 2020

Recent troffen onze Wwft-adviseurs (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) een ernstige onvolkomenheid aan in een conceptverklaring, waarin een notaris vraagt naar de uiteindelijk belanghebbende (ubo) van een rechtspersoon en naar de ‘politiek prominente personen‘ (politically exposed persons, 'PEP’s') van een rechtspersoon.

In de conceptverklaring moet de ondertekenaar (de bestuurder van de rechtspersoon) een verklaring afleggen over de binnen de organisatie aanwezige ubo’s en PEP’s. De notaris schrijft dat hij “(moet) vaststellen of deze uiteindelijk belanghebbende(n) of andere bij de organisatie betrokken personen een prominent politieke functie hebben“. De onderstreepte tekst is niet op de Wwft gebaseerd.

De Wwft schrijft voor dat de Wwft-plichtige (zoals de notaris bij bepaalde dienstverlening) nagaat of de volgende natuurlijke personen PEP zijn:

  • de cliënt (als dat een natuurlijke persoon is) of
  • de ubo (van een rechtspersoon of andere organisatie).

In de conceptverklaring wordt gevraagd om persoonsgegevens van de PEP’s die geen ubo of cliënt zijn, te weten achternaam, voornamen, geboortedatum, soort identiteitsbewijs en nummer identiteitsbewijs én om kopieën van de identiteitsbewijzen van de PEP’s. Daarmee handelt deze notaris in strijd met de wet.

Strijd met de AVG

Persoonsgegevens mogen op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) alleen worden gevraagd en geregistreerd als daarvoor een AVG-grondslag is. De Wwft kan zo’n grondslag zijn, maar de Wwft schrijft niet voor dat persoonsgegevens van politiek prominente personen worden geregistreerd als zij geen cliënt of ubo zijn.

Wwft-plichtigen dienen erop te letten dat zij in overeenstemming met de wet handelen als zij persoonsgegevens of andere vertrouwelijke gegevens bij hun cliënten opvragen. Ondernemingen die zich aan de Wwft moeten houden zijn onder meer banken, accountants, belastingadviseurs en voor specifieke werkzaamheden notarissen, advocaten en juridisch adviseurs. Een lijst van Wwft-plichtigen is hier te vinden.

Vraag advies

Worden door ondernemingen die de Wwft moeten naleven vragen gesteld inzake vertrouwelijke gegevens of persoonsgegevens en vraagt u zich af of de vragen wel juist zijn, neem dan contact op met een van de Wwft-adviseurs van Pellicaan Advocaten.