NOW-regeling

19 maart 2020

Hieronder treft u de tot nu toe bekende informatie aan met betrekking tot de maatregel Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (‘NOW’).

Regeling

Werkgevers die te maken hebben met ten minste 20% verwacht omzetverlies, kunnen – gerelateerd aan het omzetverlies – bij het UWV voor een periode van 3 maanden (welke periode eenmalig kan worden verlengd met nog een keer 3 maanden) een tegemoetkoming in de loonkosten ter hoogte van maximaal 90% van de loonsom aanvragen. Het loon aan de betrokken werknemers dient vervolgens 100% te worden doorbetaald. Dit geldt als een pro-rata regeling, dus bij 50% omzetverlies wordt bijvoorbeeld 45% van de loonkosten gecompenseerd. Er kan ook compensatie worden verkregen voor werknemers met een oproepovereenkomst of uitzendovereenkomst met uitzendbeding of ULV. Het UWV kan op verzoek een voorschot van de tegemoetkoming (maximaal 80%) verstrekken.

Het is momenteel nog onduidelijk waar de 20% omzetverlies op dient te worden gebaseerd. In eerste instantie dient er bij de aanvraag een schatting te worden doorgegeven, welke later – eventueel vergezeld van een accountantsverklaring – dient te worden onderbouwd. Achteraf kan dus pas worden vastgesteld of het voorschot te ruim of te beperkt is geweest en kan de definitieve tegemoetkoming worden vastgesteld. Daarbij zal nabetaling of terugvordering aan de orde kunnen zijn.

Bij een aanvraag voor de NOW-maatregel zal een werkgever zich dienen te committeren aan de verplichting geen ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aan te vragen voor zijn werknemers gedurende de periode waarover de tegemoetkoming wordt ontvangen. Het is raadzaam hiermee alvast rekening te houden.

Terugwerkende kracht

Let op: in tegenstelling tot de werktijdverkortingsregeling (‘WTV’), die niet met terugwerkende kracht kon worden aangevraagd, zal de nieuwe regeling zien op omzetdalingen vanaf 1 maart 2020. Er kan nu nog geen aanvraag worden ingediend, maar op korte termijn kan er dus met terugwerkende kracht om looncompensatie worden verzocht.

Overgang WTV

Indien er al een aanvraag voor WTV is gedaan, dan wordt deze beschouwd als ingediende aanvraag voor de nieuwe regeling. Wel zal – indien nodig – aanvullende informatie worden opgevraagd.

Aarzel niet om contact met ons op te nemen, in het geval van vragen. We zijn uiteraard zowel telefonisch als per e-mail bereikbaar.