Compensatie transitievergoeding na twee jaar van ziekte

12 juni 2018

Werkgevers kunnen de compensatie voor de transitievergoeding bij ontslag vanwege langdurige ziekte op zijn vroegst per 1 april 2020 aanvragen. Dit blijkt uit het concept van de Regeling compensatie transitievergoeding, die onlangs is gepubliceerd.

Regels voor de aanvraag

Het UWV kan op verzoek van de werkgever een vergoeding verstrekken (compensatie) ter hoogte van de transitievergoeding die de werkgever heeft betaald bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst vanwege het feit dat de werknemer wegens ziekte of gebreken niet meer in staat was de bedongen arbeid te verrichten.

Compensatie kan worden verstrekt als de werkgever een transitievergoeding heeft betaald na opzegging of ontbinding van de arbeidsovereenkomst of het niet verlengen van een tijdelijke arbeidsovereenkomst of als de werkgever een vergoeding heeft betaald op grond van een tussen hem en de werknemer gesloten beëindigingsovereenkomst.

De aanvraag voor compensatie ziet toe op vergoedingen die door de werkgever worden verstrekt op of na 1 april 2020 (‘structurele situatie’), maar ook op vergoedingen die daarvoor (tussen 1 juli 2015 en 1 april 2020) zijn verstrekt (‘oude gevallen’). Het is dus zaak om alle correspondentie betreffende het betalen van een transitievergoeding na twee jaar van ziekte goed te bewaren.

Voor oude gevallen is het mogelijk om binnen zes maanden na 1 april 2020 compensatie aan te vragen. Latere aanvragen worden niet meer in behandeling genomen.

De aanvraag voor structurele gevallen moet eveneens worden ingediend binnen zes maanden nadat de volledige (transitie)vergoeding is verstrekt. Beslissend hierbij is het moment dat de vergoeding is afgeschreven van de rekening van de werkgever.

Het UWV dient binnen uiterlijk acht weken op de aanvraag te beslissen.

Informatie voor compensatie

Om compensatie aan te kunnen vragen, dient een werkgever bij het UWV een aantal gegevens verstrekken:

  • de arbeidsovereenkomst van de langdurig arbeidsongeschikte werknemer;
  • documenten waaruit blijkt dat de arbeidsovereenkomst is beëindigd vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid, zoals een beschikking van UWV of de beëindigingsovereenkomst bij ontslag met wederzijds goedvinden;
  • als de arbeidsovereenkomst niet is geëindigd door opzegging via UWV maar door het verstrijken van de bepaalde tijdsduur: een verklaring van de werkgever dat de werknemer ziek was op het moment dat de arbeidsovereenkomst eindigde, de periode waarin de werknemer ziek was en de naam van de bedrijfsarts;
  • loonspecificaties, waaruit blijkt hoeveel loon de werkgever tijdens ziekte heeft doorbetaald;
  • de loongegevens, die gebruikt zijn om de hoogte van de transitievergoeding te berekenen;
  • bewijs van betaling van de (transitie)vergoeding.

Indien u vragen heeft, kunt u uiteraard altijd contact met ons opnemen.