Belangrijke uitspraak Europees Hof van Justitie over toepasselijkheid Europees aanbestedingsrecht op een sportbond

4 februari 2021

In een uitspraak van 3 februari 2021 oordeelt het Hof van Justitie van de Europese Unie dat de nationale voetbalbond van Italië (‘de bond’) specifiek ten doel heeft “te voorzien in behoeften van algemeen belang”. Reden is dat de bond taken uitvoert die bij nationale regeling aan de bond zijn opgedragen. Daaraan doet niet af dat de bond een privaatrechtelijke vereniging is en dat de bond, naast de door de overheid opgedragen taken, ook andere activiteiten verricht die een groot deel van haar activiteitenpakket uitmaken en die zij zelf financiert. Dus ook als een beperkt deel van de activiteiten van een privaatrechtelijke rechtspersoon kwalificeert als taak van algemeen belang, wordt aan dit criterium voldaan.

Om aanbestedingsplichtig te zijn, moet de bond daarnaast aan een tweede criterium voldoen (één van deze drie: hoofdzakelijke financiering, dan wel beheer onderworpen aan toezicht, dan wel benoeming van functionarissen). In het geval van de bond speelt alleen of het beheer is onderworpen aan toezicht door de staat of een andere publiekrechtelijke rechtspersoon of instelling. Het Hof gaat in de uitspraak daarop in en bespreekt dat het Italiaanse olympisch comité (CONI) niet een dergelijk toezicht lijkt uit te oefenen. Dat vermoeden kan worden weerlegd als kan worden aangetoond dat de bond vanwege de bevoegdheden van CONI in een afhankelijkheidspositie verkeert en er door CONI invloed op de inkoop (het plaatsen van overheidsopdrachten) kan worden uitgeoefend. Of dat vermoeden in deze casus kan worden weerlegd, dient door de nationale rechter te worden beoordeeld.

Deze uitspraak is van groot belang voor organisaties met een privaatrechtelijke rechtsvorm die publiek getinte activiteiten verrichten en die niet voor meer dan de helft worden gesubsidieerd.

Meer informatie

Nederlandstalig persbericht (pdf) van het Hof.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met onze advocaat Ellen Timmer, ellen.timmer@pellicaan.nl of 088 627 22 87.