Aanmelding verwerking persoonsgegevens bij autoriteit minder vaak nodig

9 november 2017

Op grond van de huidige privacywetgeving zijn alle bedrijven en instellingen die persoonsgegevens verwerken verplicht dit te aan te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze algemene aanmeldingsverplichting verdwijnt als op 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking treedt. Het zal duidelijk zijn dat het belang van de algemene aanmeldingsverplichting niet groot meer is als deze uit de wet verdwijnt. Daarom heeft de Autoriteit Persoonsgegevens in een nieuwsbericht van 6 november jl. laten weten dat aanmelding mogelijk blijft, maar dat de Autoriteit geen sancties zal opleggen als geen aanmelding plaatsvindt.

Risicovolle verwerking moet altijd gemeld

Dit laat onverlet dat verwerkingen met hoger risico nog steeds bij de Autoriteit moeten worden gemeld. De Autoriteit onderzoekt de melding en pas na goedkeuring door de Autoriteit mogen de verwerkingen plaats vinden.

Nieuwe verplichtingen AVG

Met ingang van 25 mei 2018 krijgt iedereen die persoonsgegevens verwerkt nieuwe verplichtingen. Zo is een data protection impact assessment (DPIA) verplicht als een verwerking mogelijk een hoog risico inhoudt voor de betrokkenen (degenen wiens gegevens verwerkt worden). Als uit de DPIA blijkt dat de verwerking inderdaad een hoog risico oplevert en een organisatie geen maatregelen neemt of kan nemen om dit risico te beperken, dan moet de verwerking voor toepassing eerst worden voorgelegd aan de AP (de zogeheten voorafgaande raadpleging).

De AVG legt meer dan nu de verantwoordelijkheid bij organisaties zelf om aan te tonen dat zij aan de nieuwe privacyregels voldoen. De regels dwingen organisaties om goed na te denken over hoe persoonsgegevens worden verwerkt en worden beschermd. 

Advies en ondersteuning door Pellicaan

Binnen Pellicaan Advocaten is een expertgroep actief, die ondernemingen en instellingen adviseert over gegevensbescherming. Meer informatie over onze activiteiten vindt u hier.