Inlichtingen verstrekken bij derdenbeslag

1 oktober 2019

Inleiding

Een deurwaarder heeft op grond van artikel 475g lid 3 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) in het kader van een derdenbeslag de bevoegdheid om aan de derde te vragen of zij regelmatig betalingen verricht aan de schuldenaar en zo ja, wat de hoogte is van deze betalingen. In de praktijk is het vaak de werkgever van de schuldenaar die als derde door een deurwaarder wordt benaderd in verband met het leggen van loonbeslag.

Onlangs oordeelde Rechtbank Midden-Nederland dat de derde verplicht is om de gevraagde informatie aan de deurwaarder te verstrekken en er op dient  te vertrouwen dat de deurwaarder bevoegd is om de informatie vragen.

Casus

In onderhavige procedure wilde de betreffende werkgever (de Volksbank) de informatie alleen verstrekken als zij het vonnis zou krijgen waarin haar werknemer werd veroordeeld tot betaling van de openstaande facturen. De deurwaarder was daartoe niet bereid. De deurwaarder besloot om zonder de benodigde informatie het derdenbeslag te vestigen, maar dit beslag trof geen doel. De beslaglegger had dus vergeefs kosten gemaakt. Aangezien de werkgever verplicht was om de gevraagde informatie te verstrekken, vordert de beslaglegger vervolgens vergoeding van die kosten van de werkgever.

Oordeel

De rechtbank stelt voorop dat de bevoegdheid van de deurwaarder uit artikel 475g lid 3 Rv een eenvoudig en doelmatig instrument is. Daaruit volgt dat de werkgever niet behoeft te (en niet mag) controleren of de deurwaarder bevoegd is om nadere informatie te vragen. Wel moet de werkgever controleren of de deurwaarder terecht een verzoek om informatie bij haar neerlegt. De werkgever mag daarbij echter afgaan op de gegevens die de deurwaarder heeft verstrekt. Het verstrekken van deze informatie door de deurwaarder en het voldoen aan het informatieverzoek door de werkgever is ook volledig in lijn met de Algemene verordening gegevensbescherming (‘AVG’). Het toesturen  van het vonnis is dat echter niet en de deurwaarder was dus niet gehouden om aan die eis te voldoen. De rechtbank oordeelt dan ook dat de werkgever onrechtmatig heeft gehandeld door de gevraagde informatie niet te verstrekken en de vordering van de beslaglegger wordt dan ook toegewezen.

Tot slot

De advocaten van Pellicaan Advocaten kunnen u als werkgever adviseren, indien een deurwaarder om nadere informatie verzoekt met de bedoeling om derdenbeslag te kunnen leggen. Ook als u twijfelt welke informatie u wel of niet mag verstrekken (bijvoorbeeld met het oog op de AVG), kunnen zij u daarin adviseren. Mocht u vragen hebben over het leggen van beslag en de informatieverstrekking in dat verband, neem dan contact op met Xander Alders van Pellicaan Advocaten.