Het nieuwe uitkeringenregister van de stichting

7 september 2020

Op 8 juli jl. is een nieuwe wettelijke bepaling in boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in werking getreden, die voorschrijft dat stichtingen een uitkeringenregister moeten aanhouden. Deze bepaling zou een fiscale noodzaak hebben, al blijkt uit de parlementaire geschiedenis niet welke lacune hier wordt gedicht.

25%-drempel

Op grond van de nieuwe bepaling moet het bestuur van een stichting een register bijhouden waarin de namen en adressen worden opgenomen van alle personen aan wie de stichting uitkeringen heeft gedaan die niet meer bedragen dan een kwart van “het voor uitkering vatbare bedrag” (25%-drempel) in een bepaald boekjaar, alsmede het bedrag van de uitkering en de datum waarop de uitkering is gedaan. Het begrip ‘uitkering’ omvat hier alleen uitkeringen in geld.

De 25%-drempel is opgenomen, omdat mensen die een uitkering van meer dan 25% ontvangen ‘uiteindelijk belanghebbende’ (ubo) van de stichting zijn en in het ubo-register moeten worden opgenomen. Het is de vraag of dit in de praktijk vaak zal voorkomen, omdat certificaathouders van de in Nederland veel voorkomende stichting administratiekantoor (stak), geen ubo van de stak zijn, maar van de onderliggende kapitaalvennootschap.

Not-for-profit-sector

Het is de vraag of er in Nederland veel stichtingen zijn die uitkeringen doen, aangezien stichtingen in de not-for-profit-sector voor vele andere activiteiten worden ingezet, zoals ziekenhuizen, musea en scholen. Deze not-for-profit-organisaties doen geen uitkeringen.

Bij een deel van de stichtingen die uitkeringen doen zullen deze gegevens al uit de administratie blijken, zoals bij pensioenfondsen. Tijdens de parlementaire geschiedenis is door de Minister van Financiën opgemerkt dat stichtingen niet meer hoeven te registreren, dan waarover zij reeds beschikken. Specifiek is gezegd dat zij geen extra gegevens bij begunstigden hoeven op te vragen.

Meer informatie

Meer informatie over het uitkeringenregister is te verkrijgen bij onze not-for-profit-advocaten Xander Alders en Ellen Timmer. Uiteraard kunt u ook contact opnemen met uw vaste gesprekspartner bij Pellicaan Advocaten.