Hoe bedrijfsgeheimen geheim blijven

6 maart 2018

In deze digitale tijd is het steeds lastiger om vertrouwelijke gegevens vertrouwelijk te houden. Dat geldt niet alleen voor persoonsgegevens (die verduisterd, gestolen en verhandeld worden), maar ook voor allerlei andere gegevens, bijvoorbeeld voor bedrijfsgeheimen, waarvoor zeer grote belangstelling bestaat, niet alleen van de kant van criminele groepen. Een ondernemer beschikt over vertrouwelijke bedrijfsinformatie van verschillende aard. Hierbij kan worden gedacht aan interne bedrijfsprocessen, uitvindingen en commerciële informatie. Er kunnen verschillende maatregelen worden genomen om die gegevens geheim en exclusief te houden.

Maatregelen

Het begint met organisatorische en technische maatregelen, zoals toegang voor medewerkers en zakenrelaties op need-to-know basis, afscherming van de gegevens voor zover deze bij klanten of het publiek terecht komen en cybersecurity maatregelen (inclusief zorgvuldige selectie en screening van IT-leveranciers).

Het is aan te bevelen extra juridische maatregelen te nemen, waarbij onder meer kan worden gedacht aan een contractueel geheimhoudingsbeding in de arbeidsovereenkomsten. Als wordt onderhandeld met een zakenrelatie, denk dan aan goede contractuele afspraken over vertrouwelijkheid, inclusief afspraken inzake het apart bewaren en vernietigen van documenten. Soms zijn dergelijke afspraken tijdens de zakenrelatie eveneens aan te bevelen.

Gesteld dat de bedrijfsgeheimen voor bescherming door een intellectueel eigendomsrecht in aanmerking komen (zoals een octrooi), dan biedt dat het voordeel dat de vertrouwelijke gegevens niet zo makkelijk door anderen kunnen worden gebruikt. Niet alle knowhow komt echter voor dergelijke bescherming in aanmerking.

Tot slot kan het verwerven of gebruiken van bedrijfsgeheimen een ‘onrechtmatige daad’ zijn en kan op die basis tegen overtreders worden opgetreden.

Wet bescherming bedrijfsgeheimen

Binnenkort komt er nieuw instrumentarium bij, aangezien bij de Tweede Kamer een wetsvoorstel aanhangig is voor een Wet bescherming bedrijfsgeheimen. Aanleiding voor het voorstel is een Europese richtlijn. Doel van het voorstel is om de positie van ondernemingen te versterken als een bedrijfsgeheim zonder toestemming is verkregen.

Zo’n verkrijging van een bedrijfsgeheim is onrechtmatig wanneer het bedrijfsgeheim is verkregen door middel van onbevoegde toegang tot of het zich onbevoegd toe-eigenen of kopiëren van documenten, voorwerpen, substanties, materialen of elektronische bestanden waarover de houder van het bedrijfsgeheim rechtmatig beschikt en die het bedrijfsgeheim bevatten of waaruit het bedrijfsgeheim kan worden afgeleid. Onrechtmatige verkrijging kan ook aan de orde zijn bij andere gedragingen die gezien de omstandigheden worden beschouwd als strijdig met eerlijke handelspraktijken.

Inbreukmakende goederen

Ook producten kunnen onrechtmatig zijn. In het wetsvoorstel worden dergelijke producten als 'inbreukmakende goederen' aangeduid. Dat zijn goederen waarvan het ontwerp, de kenmerken, de werking, het productieproces of het in de handel brengen aanzienlijk voordeel heeft of hebben bij bedrijfsgeheimen die onrechtmatig zijn verkregen, gebruikt of openbaar gemaakt.

Het produceren, aanbieden of in de handel brengen van inbreukmakende goederen of de invoer, uitvoer of opslag van inbreukmakende goederen voor die doeleinden, wordt als een onrechtmatig gebruik van een bedrijfsgeheim beschouwd wanneer degene die dergelijke activiteiten uitvoert, wist of had moeten weten dat het bedrijfsgeheim onrechtmatig werd gebruikt.

Voorzieningen door de rechter

Als inbreuk wordt gemaakt op een bedrijfsgeheim, kan de benadeelde in kort geding voorzieningen vorderen. Onder meer kan een verbod op het gebruik van het bedrijfsgeheim worden gevorderd en kan verlof worden gevraagd om beslag te leggen op de inbreukmakende goederen. Verder is het mogelijk om schadevergoeding te vorderen en kan de rechter die vergoeding zo nodig forfaitair vaststellen.

In de wet worden speciale bepalingen opgenomen, die er voor moeten zorgen dat de bedrijfsgeheimen niet via de gerechtelijke procedure openbaar worden. In het voorstel is een bepaling opgenomen inhoudende dat als de rechter gegevens als vertrouwelijk heeft aangemerkt, het partijen, hun advocaten of andere vertegenwoordigers, getuigen, deskundigen en andere personen die deelnemen aan gerechtelijke procedures, verboden is de gegevens te gebruiken of openbaar te maken.

Tips

  • Breng in kaart wat de bedrijfsgeheimen zijn en of beschermingsmaatregelen gewenst zijn.
  • Neem organisatorische en technische maatregelen.
  • Zorg voor goede geheimhoudingsbepalingen in juridische documenten.
  • Denk aan de bescherming van intellectuele eigendom.
  • Er kan tegen overtreders worden opgetreden, straks wordt dat makkelijker op grond van de Wet bescherming bedrijfsgeheimen

Contact

Meer informatie over het onderwerp van dit artikel is te verkrijgen bij de ondernemingsrechtspecialisten van Pellicaan Advocaten.